trešdiena, 2016. gada 30. novembris

Kol.4:2

Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību.

1.Moz.32:27

Es tevi neatlaidīšu, iekāms Tu mani nesvētīsi.

otrdiena, 2016. gada 29. novembris

Rom.11:29

Neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums.

Ec.20:41-42

Kā patīkamu upura smaržu Es jūs pieņemšu, kad Es jūs izvedīšu no to tautu vidus un jūs sapulcināšu no tām zemēm un valstīm, kurās jūs tagad esat izklīdināti, un Es parādīšos jums kā Svētais visu tautu acu priekšā. Tad jūs atzīsit, ka Es esmu Tas Kungs, kad Es jūs ievedīšu atpakaļ Israēla zemē - tai zemē, ko Es, Savu roku paceldams zvērestam, solīju piešķirt jūsu tēviem.

pirmdiena, 2016. gada 28. novembris

2.Tim.3:14-15

Paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies; jo tu zini, kas tev to ir mācījuši, un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū.

Ps.112:1

Svētīgs tas cilvēks, kas bīstas To Kungu, kam ir sirsnīgs prieks par Viņa baušļiem!

svētdiena, 2016. gada 27. novembris

Mk.16:20

Tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.

Jes.55:11

Tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.

sestdiena, 2016. gada 26. novembris

Gal.5:22

Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.

Ps.1:2.3

Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst.

piektdiena, 2016. gada 25. novembris

Jēk.4:15-16

Kur jums būtu jāsaka: ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to. Bet tagad jūs lielāties savā augstprātībā.

Sal.pam.16:9

Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu.

ceturtdiena, 2016. gada 24. novembris

1.Tim.1:15

Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā,

Īj.19:25

Es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs.

trešdiena, 2016. gada 23. novembris

Ebr.11:7

Ticībā Noa, dievbijīgs būdams, saņēma Dieva aizrādījumu par vēl neredzamo un savā gādībā uztaisīja šķirstu sava nama glābšanai.

1.Moz.6:22

Noa darīja, kā Dievs sacīja.

otrdiena, 2016. gada 22. novembris

Atkl.21:3

Es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: "Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem."

Ps.125:2

Kā ap Jeruzālemi ir visapkārt kalni, tā ir Tas Kungs ap Savu tautu no šā laika mūžīgi.

pirmdiena, 2016. gada 21. novembris

Lk.12:27

Ņemiet vērā lilijas, kas ne vērpj, ne auž. Bet Es jums saku: pat Salamans visā savā greznumā nav bijis tā apģērbts kā viena no tām.

Ps.111:2

Lieli ir Tā Kunga darbi; tos lai cenšas izdibināt visi, kam par tiem sirsnīgs prieks.

svētdiena, 2016. gada 20. novembris

1.Tes.5:23

Pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.

Ps.119:116

Uzturi mani pie dzīvības pēc Tava vārda un neliec man ar manu cerību piedzīvot vilšanos un palikt kaunā!

sestdiena, 2016. gada 19. novembris

1.Kor.6:17

Kas turas pie Tā Kunga, ir viens gars ar Viņu.

Jes.8:19

Kad jums sacīs: "Jums jāprasa zīlniekiem un pareģiem, kas muld un čukst," - tad atsakait: "Vai tad tautai nav jāgriežas pie sava Dieva?"

piektdiena, 2016. gada 18. novembris

Rom.8:26

Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām.

Jes.38:14

Ak, Kungs, man ir bail! Palīdzi man!

ceturtdiena, 2016. gada 17. novembris

Rom.1:20

Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos.

5.Moz.10:14

Redzi, vienīgi Tam Kungam pieder debesis un debesu debesis, zeme un viss, kas uz tās ir.

trešdiena, 2016. gada 16. novembris

1.Pēt.1:8

Viņu jūs mīlat, lai gan neesat To redzējuši, uz Viņu jūs ticat, To tagad neredzēdami, un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā.

Ps.5:12

Lai mūžīgi gavilē un priecājas par Tevi, kas mīl Tavu Vārdu.

otrdiena, 2016. gada 15. novembris

Jņ.4:31-34

Mācekļi lūdza Viņu, sacīdami: "Rabi, ēd!" Bet Viņš tiem sacīja: "Man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat." Tad mācekļi sacīja cits citam: "Vai kāds Viņam atnesis ko ēst?" Jēzus viņiem saka: "Mans ēdiens ir darīt Tā gribu, kas Mani sūtījis, un pabeigt Viņa darbu.

Ps.119:6

Kad es turēšu visus Tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā.

pirmdiena, 2016. gada 14. novembris

Ap.d.10:36

Šis ir tas vārds, ko viņš Israēla bērniem sūtījis, pasludinādams mieru caur Jēzu Kristu: Tas ir Kungs pār visiem.

3.Moz.10:3

Tas Kungs bija runājis, sacīdams: Es parādīšos svēts tavā vidū, un, visai tautai to redzot, Es parādīšu Savu godu.

svētdiena, 2016. gada 13. novembris

2.Tim.2:19

Stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu: Tas Kungs pazīst savējos.

2.Ķēn.19:34

Es aizstāvēšu šo pilsētu, lai to izglābtu.

sestdiena, 2016. gada 12. novembris

Rom.15:5-6

Dievs, no kā nāk izturība un ieprieca, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristū Jēzū, lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu.

Ps.22:23

Es paudīšu Tavu Vārdu saviem brāļiem, draudzes vidū es Tevi slavēšu.

piektdiena, 2016. gada 11. novembris

Mt.13:45-46

Debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles. Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to.

Ps.119:14

Es priecājos par Tavu liecību rādīto ceļu kā par dārgu mantu.

ceturtdiena, 2016. gada 10. novembris

Rom.11:33

Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik neizdibināmi Viņa ceļi!

Ps.63:7

Es Tevi pieminu apguldamies un par Tevi domāju uzmozdamies.

trešdiena, 2016. gada 9. novembris

Atkl.19:11

Es redzēju debesis atvērtas, un raugi: balts zirgs, un, kas sēd uz viņa, Tā vārds Uzticīgais un Patiesais, un Viņš tiesā un karo taisnīgi.

Jes.26:9

Kad Tu sodi pasauli, tad tās iedzīvotāji mācās taisnību.

otrdiena, 2016. gada 8. novembris

1.Kor.12:7

Ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.

Jes.6:8

Es dzirdēju Tā Kunga balsi sakām: "Ko lai Es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis?" Tad es atbildēju: "Redzi, es esmu še, sūti mani!"

pirmdiena, 2016. gada 7. novembris

2.Tim.2:19

Lai atturas no netaisnības ikviens, kas daudzina Tā Kunga Vārdu.

Jer.9:23

Es esmu Tas Kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību.

svētdiena, 2016. gada 6. novembris

Lk.18:8

Vai Cilvēka Dēls, kad Tas nāks, atradīs ticību virs zemes?

Sal.māc.12:14

Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās Savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns.

sestdiena, 2016. gada 5. novembris

Kol.1:23

Ja tikai paliksit savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsīsities no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši.

Ps.81:14

Kaut jel Mana tauta klausītu Mani.

piektdiena, 2016. gada 4. novembris

Ebr 12:1–2

Dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju.

Ps.69:33

Dieva meklētāji! Lai atspirgst jūsu sirds.

ceturtdiena, 2016. gada 3. novembris

Rom.11:2

Dievs nav atstūmis Savu tautu, ko Viņš jau iepriekš bija izredzējis.

Jes.49:3

Tu esi Mans kalps, Israēl, kurā Es gribu parādīt Savu godību un gribu daudzināts būt.

trešdiena, 2016. gada 2. novembris

Mk.10:45

Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un Savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem.

Jes.53:11

Mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus.

otrdiena, 2016. gada 1. novembris

Ebr.2:11

Viņš nekaunas tos saukt par brāļiem.

Ps.109:31

Viņš stāv nabagam pie viņa labās rokas, lai viņu glābtu no tiem, kas viņu pazudina.