svētdiena, 2016. gada 31. janvāris

1.Kor.10:33

Gluži kā arī visās lietās mēģinu tīkams būt visiem, nevis savu, bet daudzu citu labumu meklēdams, lai tie taptu izglābti!

Jer.6:13-14

Tie visi, no jaunākā līdz vecākajam, ir mantas kārīgi un no pravieša līdz priesteriem visi nododas meliem. Tie grib Manas tautas vainu pavirši dziedināt, sacīdami: miers, miers! - kur miera nav.

sestdiena, 2016. gada 30. janvāris

Jņ.12:20-21

Starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, daži bija grieķi. Tie atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un viņu lūdza: "Kungs, mēs gribam Jēzu redzēt!"

Cah.8:23

Mēs iesim ar jums kopā, jo mēs dzirdējām, ka Dievs ir ar jums.

piektdiena, 2016. gada 29. janvāris

1.Tim.6:11

Dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības.

5.Moz.16:20

Tikai pēc taisnības, pēc taisnības vien tev būs dzīties, lai tu vari dzīvot.

ceturtdiena, 2016. gada 28. janvāris

Ap.d.4:29

Dod Saviem kalpiem drosmi runāt Tavu vārdu.

2.Moz.7:2

Tu runā visu, ko Es tev pavēlēšu.

trešdiena, 2016. gada 27. janvāris

1.Kor.2:12

Mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to Garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis.

Neh.9:20

Tu devi Savu labo Garu, lai viņus mācītu.

otrdiena, 2016. gada 26. janvāris

Ap.d.16:34

Viņš priecājās ar visu savu namu, ka ticēja Dievam.

Ps.65:9

Tu liec arī gavilēt ļaudīm gan rītausmas, gan saulrieta zemēs.

pirmdiena, 2016. gada 25. janvāris

Lk.14:17

Nāciet, jo tas ir sataisīts.

Ps.115:13

Viņš svētīs tos, kas Viņu bīstas, gan mazos, gan lielos.

svētdiena, 2016. gada 24. janvāris

1.Pēt.5:5-7

Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību. Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu/

Ps.30:7-8

Es gan sacīju, kad man labi klājās: "Es nešaubīšos nemūžam!" Ak, Kungs, Tu Savā labvēlībā man piešķīri godu un spēku, Tu spēcīgi nostiprināji manu kalna cietoksni, bet, kad Tu apslēpi Savu vaigu, tad es iztrūkos.

sestdiena, 2016. gada 23. janvāris

Fil.4:5

Jūsu lēnība lai kļūst zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu.

Sal.pam.12:25

Rūpes sirdī cilvēku sāpina, bet laipns vārds to iepriecina.

piektdiena, 2016. gada 22. janvāris

2.Kor.10:15-16

Ceram, jūsu ticībai pieaugot, gūt savā darba laukā jūsu vidū vēl lielākus panākumus, lai varētu evaņģēliju sludināt pāri par jūsu robežām.

Ps.105:1

Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, sludiniet tautu starpā Viņa darbus!

ceturtdiena, 2016. gada 21. janvāris

Kol.1:12

Ar prieku pateiksities Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā.

Ps.79:13

Mēs, Tava tauta un Tavas ganības avis, Tev pateiksimies mūžīgi un paudīsim Tavu slavu uz radu radiem.

trešdiena, 2016. gada 20. janvāris

1.Kor.4:1

Lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem.

Joz.24:18

Mēs kalposim Tam Kungam, jo Viņš ir mūsu Dievs.

otrdiena, 2016. gada 19. janvāris

Jņ.14:15

Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles.

5.Moz.6:16

Jums nebūs To Kungu, savu Dievu, kārdināt.

pirmdiena, 2016. gada 18. janvāris

Mk.5:36

Nebīsties, tici vien!

Jes.43:16

Tas Kungs, kas paver ceļu pāri jūrai un taku pāri lieliem ūdeņiem.

svētdiena, 2016. gada 17. janvāris

2.Kor.9:8

Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.

Jer.31:14

Mana tauta būs paēdināta ar Manas svētības dāvanām, saka Tas Kungs.

sestdiena, 2016. gada 16. janvāris

Mt.6:24

Neviens nevar kalpot diviem kungiem.

2.Moz.20:3

Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.

piektdiena, 2016. gada 15. janvāris

1.Kor.4:5

Netiesājiet priekšlaikus, tiekāms Tas Kungs atnāks; Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā un atklās siržu nodomus, un tad ikvienam būs sava uzslava no Dieva.

Jer.12:3

Tu, Kungs, mani pazīsti labi jo labi, Tu redzi un zini, kāda ir mana sirds Tavā priekšā.

ceturtdiena, 2016. gada 14. janvāris

Mk.2:5

Jēzus sacīja uz triekas ķerto: "Mans bērns, tavi grēki tev piedoti."

Jes.33:24

Neviens iedzīvotājs nesacīs: es ciešu. - Tautai, kas tur dzīvo, ir grēki piedoti.

trešdiena, 2016. gada 13. janvāris

Ebr.2:14-15

Tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā.

Ps.91:15

Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā.

otrdiena, 2016. gada 12. janvāris

Ap.d.20:28

Sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi.

2.Sam.23:3-4

Pār cilvēkiem valda taisnīgi tas, kas valda Dieva bijībā,- Viņš ir kā rīta gaisma, kā rīta saule, kas atspīd skaidrā rītā.

pirmdiena, 2016. gada 11. janvāris

Mk.11:24

Visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks.

Ps.37:4

Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!

svētdiena, 2016. gada 10. janvāris

2.Kor.5:17

Kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.

Ec.11:19-20

Es izņemšu viņiem no krūtīm akmens sirdi un iedošu tiem sirdi no miesas, lai tie staigā pēc Maniem likumiem, ievēro Manus baušļus un tos pilda.

sestdiena, 2016. gada 9. janvāris

2.Kor.12:10

Man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ.

Ps.9:10

Tas Kungs ir patvērums tam, kas apspiests, tversme bēdu laikā.

piektdiena, 2016. gada 8. janvāris

Rom.12:2

Netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.

Hoz.10:12

Uzplēsiet jaunu atziņas līdumu, jo vēl ir laiks meklēt To Kungu, tiekams Viņš nāktu un liktu nolīt pār jums Savai taisnībai.

ceturtdiena, 2016. gada 7. janvāris

Tit.2:11

Ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem.

Ps.86:9

Visas tautas, Kungs, ko Tu esi radījis, nāks un zemosies Tavā priekšā un godās Tavu Vārdu.

trešdiena, 2016. gada 6. janvāris

Kol.1:16

Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu.

Ps.89:12-13

Tev pieder debess, Tev pieder arī zeme, pasaule, un, kas to pilda, to Tu esi radījis. Tu esi radījis ziemeļus un dienvidus.

otrdiena, 2016. gada 5. janvāris

Lk.21:38

No rītiem agri visa tauta steidzās pie Viņa, lai Templī klausītos Viņa mācības.

Ps.90:14

Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu!

pirmdiena, 2016. gada 4. janvāris

Ef.3:17

Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs.

Ps.139:23-24

Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu!

svētdiena, 2016. gada 3. janvāris

1.Pēt.2:9

Tas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā.

Ps.95:6

Nāciet, pielūgsim un zemosimies, locīsim ceļus Tā Kunga, sava Radītāja, priekšā!

sestdiena, 2016. gada 2. janvāris

Jņ.10:27

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko.

Ps.23:3

Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.

piektdiena, 2016. gada 1. janvāris

Ef.3:20-21

Viņam, kas, darbodamies mūsos ar Savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristū Jēzū uz audžu audzēm mūžu mūžos.

Ps.136:3-4

Teiciet visu kungu Kungu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi! Viņu, kas dara lielus brīnumus, vienīgi Viņš, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,