otrdiena, 2013. gada 31. decembris

Ef.2:8

No žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana.

Raudu dz.3:31-32

Tas Kungs neatstumj uz visiem laikiem: Viņš gan apbēdina, bet Viņš atkal apžēlojas pēc Savas lielās žēlastības,

pirmdiena, 2013. gada 30. decembris

Fil.2:3-4

Pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām.

Am.6:6

Jūs dzerat vīnu no dārgiem kausiem, ziežaties ar visdārgāko eļļu un esat bez rūpēm par zaudējumiem, kādi notiek Jāzepa namam.

svētdiena, 2013. gada 29. decembris

Gal.1:11-12

Es jums apliecinu, brāļi: tas evaņģēlijs, kuru es jums esmu pasludinājis, nav cilvēku izdomāts. Es to arī neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nedz kāds man to ir mācījis, bet Jēzus Kristus man to ir atklājis.

Ps.143:5

Es pieminu senos laikus, es atceros visu Tavu darbu un pārdomāju visu, ko Tava roka darījusi.

sestdiena, 2013. gada 28. decembris

Rom.12:14

Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet!

1.Moz.12:1-2

Tas Kungs sacīja uz Ābrāmu: "Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru Es tev rādīšu. Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību."

piektdiena, 2013. gada 27. decembris

Ef.5:8

Reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni.

Soģu 5:31

Tie, kas Viņu mīl, - tie lai ir kā uzlecoša saule savā spēkā.

ceturtdiena, 2013. gada 26. decembris

Ef.1:3

Slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs.

Jes.37:16

Ak, Kungs Cebaot, Tu Israēla Dievs, kas Tu mīti pār ķerubiem, vienīgi Tu esi Dievs pār visām zemes valstīm, Tu radīji debesis un zemi!

trešdiena, 2013. gada 25. decembris

Jņ.10:27-28

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas.

Ps.66:12

Tu esi licis cilvēkiem celties pāri mūsu galvām, mums bija jāiet ugunī un ūdenī, un tomēr Tu beidzot mūs esi izvedis svabadībā.

otrdiena, 2013. gada 24. decembris

Lk.2:13-14

Piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja: "Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts."

Ps.68:20

Slavēts lai ir Tas Kungs diendienā, Viņš nes mūs pašus. Dievs ir mūsu pestītājs!

pirmdiena, 2013. gada 23. decembris

Mt.1:20-21

Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: "Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem."

Jes.45:17

Israēls atradīs glābšanu ar Tā Kunga palīdzību, mūžīgu glābšanu; jūs nepaliksit kaunā, nedz arī par apsmieklu mūžīgi mūžam.

svētdiena, 2013. gada 22. decembris

1.Jņ.2:3

No tā mēs noprotam, ka esam Viņu atzinuši, ja turam Viņa baušļus.

Ps.19:8

Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli.

sestdiena, 2013. gada 21. decembris

Mk.2:27

Sabats ir celts cilvēka dēļ un ne cilvēks sabata dēļ.

2.Moz.34:21

Sešas dienas tev jāstrādā, bet septītajā dienā tev jābūt mierā.

piektdiena, 2013. gada 20. decembris

1.Tim.4:16

Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo, darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi.

5.Moz.4:2

Nepielieciet pie tā vārda, ko es jums pavēlu, neko klāt, nedz no tā ko atraujiet, ievērojiet Tā Kunga, jūsu Dieva, baušļus, ko es jums pavēlu.

ceturtdiena, 2013. gada 19. decembris

Ap.d.16:14

Klausījās arī kāda dievbijīga sieva, vārdā Lidija, purpura pārdevēja Tiatīras pilsētā; viņai Tas Kungs atvēra sirdi Pāvila vārdiem.

Jes.55:11

Tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.

trešdiena, 2013. gada 18. decembris

Atkl.15:4

Kas Tevi nebītos, ak, Kungs, un neslavētu Tavu Vārdu? Jo Tu vien esi svēts.

Jes.42:8

Es esmu Tas Kungs, tas ir Mans Vārds, Savu godu Es citam nedošu, nedz Savu slavu elkiem.

otrdiena, 2013. gada 17. decembris

Lk.12:34

Jo, kur jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds.

1.Moz.35:2

Jēkabs sacīja saviem mājiniekiem un visiem tiem, kas bija pie viņa: "Atmetiet svešos dievus, kādi vēl jūsu vidū, šķīstaities."

pirmdiena, 2013. gada 16. decembris

Ef.6:16

Satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas.

Ps.5:13

Tu, Kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību kā ar bruņām.

svētdiena, 2013. gada 15. decembris

Gal.6:7

Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.

1.Sam.2:30

Kas Mani turēs godā, to arī Es pagodināšu, bet, kas Mani nicina, tie tiks pazemoti.

sestdiena, 2013. gada 14. decembris

Mt.6:33

Dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.

Sal.pam.21:21

Kas dzenas pēc taisnības un lēnprātības, tas atrod dzīvību, taisnību un godu.

piektdiena, 2013. gada 13. decembris

Jņ.15:12

Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis.

Ps.119:73

Tavas rokas mani radīja un veidoja, dod man gudrību, ka es mācos Tavus baušļus!

ceturtdiena, 2013. gada 12. decembris

Rom.4:21

Dievs to, ko Viņš apsolījis, spēj arī darīt.

4.Moz.11:23

Vai tad Tā Kunga roka ir kļuvusi īsāka? Tagad tu redzēsi, vai piepildīsies Mani vārdi vai ne!

trešdiena, 2013. gada 11. decembris

1.Jņ.3:1

Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam.

Ps.51:20

Dari labu Ciānai Savā žēlastībā.

otrdiena, 2013. gada 10. decembris

Jēk.1:19

Lai ikviens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties.

Sal.pam.15:1

Miermīlīga atbilde apklusina dusmas, bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu.

pirmdiena, 2013. gada 9. decembris

Ef.1:17

Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk Viņu izprastu.

Jer.8:9

Apkaunoti stāvēs gudrie, tie būs satraukti un apmulsuši un jutīs sevi apgāztus savos uzskatos; viņi taču bija atteikušies no Tā Kunga vārda.

svētdiena, 2013. gada 8. decembris

Mt.6:31-32

Jums nebūs zūdīties un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies? Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag.

2.Moz.23:25

Tev būs kalpot Tam Kungam, savam Dievam, tad Viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni.

sestdiena, 2013. gada 7. decembris

Jņ.10:14

ES ESMU labais gans; Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst.

Ps.31:23

Es domāju savās bailēs: "Es esmu atstumts no Tavām acīm!" Bet Tu uzklausīji manu lūgšanas pilno saucienu, ar kuru es griezos pie Tevis.

piektdiena, 2013. gada 6. decembris

Mk.1:35

Rīta gaiļos cēlies, Viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza.

Jes.50:4

Viņš uzmodina mani ik rītu, Viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis.

ceturtdiena, 2013. gada 5. decembris

Jņ.4:10

Jēzus viņai atbildēja: "Ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu un kas Tas ir, kas tev saka: dod Man dzert, - tad tu būtu Viņu lūgusi, un Viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni."

Ps.66:20

Lai slavēts Dievs, kas nav atsacījies paklausīt manu lūgšanu, nedz novērsis Savu žēlastību no manis!

trešdiena, 2013. gada 4. decembris

2.Pēt.3:13

Mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo.

Jes.65:19

Es pats priecāšos par Jeruzālemi un līksmošu par Savu tautu. Tur vairs nedzirdēs raudāšanu, nedz sāpju kliedzienus.

otrdiena, 2013. gada 3. decembris

Ef.1:22-23

Visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām, bet Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir Viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda.

2.Moz.6:7

Es ņemšu jūs Sev par tautu un būšu jums par Dievu.

pirmdiena, 2013. gada 2. decembris

Ef.4:23

Jāatjaunojas savā sirdsprātā.

2.Moz.23:2

Nebiedrojies ar lielo pūli tā ļaunajos darbos.

svētdiena, 2013. gada 1. decembris

Ebr.13:16

Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam labi patīk.

5.Moz.16:16-17

Tiem nebūs nākt Tā Kunga priekšā tukšā, bet gan ikvienam ar savu dāvanu rokā, pēc tās svētības, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev devis.