otrdiena, 2013. gada 30. aprīlis

1.Tes.1:4-5

Mēs zinām, Dieva mīļotie brāļi, kā jūs tikāt izredzēti, jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, Svētā Garā un stiprā pārliecībā.

Jes.33:13

Klausaities, jūs tālie, ko Es esmu darījis, un atzīstiet Manu varu, jūs tuvie!

pirmdiena, 2013. gada 29. aprīlis

Ap.d.20:35

Es jums visās lietās esmu rādījis, ka, tā strādājot, nākas gādāt par vājiem, pieminot Kunga Jēzus vārdu, jo Viņš pats sacījis: "Svētīgāk ir dot nekā ņemt."

5.Moz.15:7

Neapcietini savu sirdi un neaizslēdz savu roku sava nabaga brāļa priekšā.

svētdiena, 2013. gada 28. aprīlis

1.Tes.5:9-10

Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar Viņu dzīvotu.

Jon.3:9

Kas gan lai zina? Varbūt Dievam paliek mūsu žēl un Viņš ļaujas novērst Sevi no Savām bargajām dusmām, tā ka mēs nepazūdam!

sestdiena, 2013. gada 27. aprīlis

Ebr.6:12

Netopat kūtri, bet sekojat tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus.

Jes.55:3

Es jums celšu mūžīgu derību.

piektdiena, 2013. gada 26. aprīlis

Fil.1:6

Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.

Ps.145:17

Tas Kungs ir taisns visos Savos ceļos un svēts visos Savos darbos.

ceturtdiena, 2013. gada 25. aprīlis

Mt.8:26

Viņš uz tiem saka: "Kam esat tik bailīgi, jūs mazticīgie?"

Ps.27:1

Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties?

trešdiena, 2013. gada 24. aprīlis

Ap.d.4:9-10

Ja mūs šodien pratina laba darba dēļ, ar ko šis neveselais cilvēks ir dziedināts, tad lai jums visiem un visai Israēla tautai ir zināms, ka šis stāv vesels jūsu priekšā nacarieša Jēzus Kristus Vārdā.

Ps.136:23

Viņš, kas mūs pieminēja mūsu pazemojumā un neaizmirsa mūsu bēdās, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,

otrdiena, 2013. gada 23. aprīlis

Ebr.2:1

Tāpēc mums dzirdētais jo vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskaloti projām.

Ps.119:130

Kad kļūst izprotami Tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus.

pirmdiena, 2013. gada 22. aprīlis

Kol.1:19

Jo visai Dieva pilnībai labpatika iemājot Viņā.

3.Moz.26:12

Es staigāšu jūsu vidū un būšu jums par Dievu, un jūs būsit Man par tautu.

svētdiena, 2013. gada 21. aprīlis

Lk.12:28

Ja jau zāli laukā, kas šodien aug, bet rīt tiek krāsnī mesta, Dievs tik skaisti apģērbj, cik vairāk jūs, jūs mazticīgie!

Ps.115:12

Tas Kungs mūs piemin, Viņš mūs svētīs.

sestdiena, 2013. gada 20. aprīlis

Lk.7:22-23

Jēzus atbildēdams tiem sacīja: "Eita un atsakait Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši: aklie redz, tizlie iet, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, miroņi ceļas augšām, nabagiem sludina prieka vēsti; un svētīgs ir, kas pie Manis neapgrēcinājas."

Īj.37:5

Viņš, kas padara lielas lietas, ko mēs nespējam saprast.

piektdiena, 2013. gada 19. aprīlis

1.Tes.4:7-8

Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svēttapšanai. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis Savu Svēto Garu.

3.Moz.19:14

Tev nebūs kurlu lādēt, nedz aklajam likt šķērsli ceļā, bet tev būs bīties savu Dievu.

ceturtdiena, 2013. gada 18. aprīlis

Ebr.13:5-6

Viņš pats ir sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu, - tā ka mēs droši varam sacīt: Tas Kungs ir mans palīgs, es nebīšos! Ko cilvēks man darīs?

Raudu dz.3:57

Tu man tuvojies dienā, kad es Tevi piesaucu, un sacīji: "Nebīsties!"

trešdiena, 2013. gada 17. aprīlis

Rom.10:12

Pār visiem ir tas pats Kungs, kas parāda Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc.

Ps.138:3

Kad es Tevi piesaucu, Tu mani paklausīji un devi manai dvēselei drosmi un spēku.

otrdiena, 2013. gada 16. aprīlis

2.Tim.2:22

Dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc To Kungu ar skaidru sirdi.

Cah.4:6

Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! - saka Tas Kungs Cebaots.

pirmdiena, 2013. gada 15. aprīlis

Rom.14:8

Ja dzīvojam, dzīvojam savam Kungam un, ja mirstam, mirstam savam Kungam. Tātad, vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam Kungam.

Ec.18:17

Tas staigā Manos likumos un tur Manas tiesas, tam nav jāmirst par sava tēva netaisnību.

svētdiena, 2013. gada 14. aprīlis

Lk.6:41

Ko tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi sava paša acī tu nepamani?

Ps.119:37

Nogriez manas acis no nīcīgā.

sestdiena, 2013. gada 13. aprīlis

1.Kor.13:6

Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.

Ps,31:24

Mīliet To Kungu, jūs visi Viņa svētie!

piektdiena, 2013. gada 12. aprīlis

Mk.16:15

Viņš tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai."

Jes.66:19

Es sūtīšu pie tautām uz Taršišu, Putu un Ludu - pie stopu strēlniekiem, uz Tabulu un Javanu, uz tālajām jūras salām, kur ļaudis par Mani vēl nav dzirdējuši un Manu godību vēl nav redzējuši, lai tie sludinātu tautām Manu godību.

ceturtdiena, 2013. gada 11. aprīlis

1.Jņ.5:12

Kam Dēls ir, tam ir dzīvība.

Jes.38:14

Kungs, man ir bail! Palīdzi man!

trešdiena, 2013. gada 10. aprīlis

Ebr.13:9

Neaizraujieties ar visvisādām svešām mācībām, jo ir labi, ka sirds tiek stiprināta žēlastībā.

Ps.143:10

Māci man darīt pēc Tava prāta, jo Tu esi mans Dievs, Tavs labais Gars lai vada mani pa taisnu ceļu!

otrdiena, 2013. gada 9. aprīlis

Kol.2:7

Sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā!

Ps.28:8

Tas Kungs ir stiprums Savai tautai.

pirmdiena, 2013. gada 8. aprīlis

Ap.d.17:27-28

Jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums. Jo Viņā mēs dzīvojam un rosāmies, un esam.

Īj.12:10

Viņa rokās ir visu dzīvo dvēseles un visu cilvēku miesu gars!

svētdiena, 2013. gada 7. aprīlis

Ef.5:31-32

"Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu." Šis noslēpums ir liels: es to attiecinu uz Kristu un draudzi.

Hoz.2:22

Es saderēšos ar tevi ticībā un nezūdamā uzticībā, un tu atzīsi To Kungu.

sestdiena, 2013. gada 6. aprīlis

Kol.1:17

Viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv Viņā.

Jes.43:13

Arī turpmāk Es palieku tas pats, un nav neviena, kas varētu izglābt no Manas rokas. Kad Es gribu ko darīt, kas to var traucēt?

piektdiena, 2013. gada 5. aprīlis

Jņ.17:3

Šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.

Hoz.13:4

Es turpretī esmu Tas Kungs, tavs Dievs, jau kopš Ēģiptes laikiem. Cita Dieva bez Manis tev nebūs pazīt un arī neviena cita glābēja kā vienīgi Mani.

ceturtdiena, 2013. gada 4. aprīlis

Lk.10:16

Kas jūs klausa, tas klausa Mani, un, kas jūs nicina, tas nicina Mani. Bet, kas Mani nicina, tas nicina To, kas Mani sūtījis.

Jes.12:4

Pasludiniet Viņa darbus tautu starpā! Daudziniet, ka augsti teicams un dižens ir Viņa Vārds!

trešdiena, 2013. gada 3. aprīlis

Ap.d.8:38-39

Filips un galminieks, nokāpa ūdenī, un viņš to kristīja. Kad tie no ūdens bija izkāpuši, Tā Kunga Gars Filipu aizrāva, un galminieks viņu vairs neredzēja; viņš līksms ceļoja tālāk.

Ps.13:7

Es dziedāšu Tam Kungam, ka Viņš man tik daudz laba dara!

otrdiena, 2013. gada 2. aprīlis

Fill.4:13

Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.

Jer.20:11

Tas Kungs ir pie manis, stiprs un varens.

pirmdiena, 2013. gada 1. aprīlis

2.Kor.9:15

Bet paldies Dievam par Viņa neizsakāmo dāvanu!

Ps.37:4

Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!