sestdiena, 2012. gada 31. marts

2.Kor.1:10

Uz Viņu mēs liekam savu cerību, ka Viņš mūs joprojām glābs.

Ps.55:17

Es piesaukšu Dievu, un Tas Kungs mani izglābs.

piektdiena, 2012. gada 30. marts

Mk.16:20

Tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.

Jes.52:15

Kas tiem nekad nebija stāstīts, to tie tagad redz.

ceturtdiena, 2012. gada 29. marts

2.Tim.3:14

Tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies.

2.Lku.18:4

Vispirms vaicā, kāds ir Tā Kunga vārds šajā lietā!

trešdiena, 2012. gada 28. marts

Jņ.14:6

Jēzus saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani."

Jes.30:21

Tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus: šis ir tas ceļš, staigājiet pa to! - kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi.

otrdiena, 2012. gada 27. marts

Atkl.4:11

Tu Kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo Tu esi radījis visas lietas, ar Tavu gribu visas lietas bija un ir radītas.

Ps.148:3, 5

Teiciet Viņu, saule un mēness, teiciet Viņu, visas spožās zvaigznes! Jo, kad Viņš pavēlēja, tie tapa radīti.

pirmdiena, 2012. gada 26. marts

Ap.d.18:9

Nebīsties, bet runā un neciet klusu.

Jer.1:9

Redzi, Es lieku Savus vārdus tavā mutē.

svētdiena, 2012. gada 25. marts

Tit.3:6-7

Viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju, lai, Viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki.

Jes.49:10

Tie neizsalks un neizslāps, tos nespiedīs ne karstums, ne saules svelme, jo viņu apžēlotājs tos vadīs, tos vedīs pie ūdens avotiem un atspirdzinās.

sestdiena, 2012. gada 24. marts

Mk.11:25

Kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus,

1.Lku.29:17

Es zinu, mans Dievs, ka Tu pārbaudi sirdi un ka Tev labi patīk tie, kas ir atklāti.

piektdiena, 2012. gada 23. marts

Fil.4:19

Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.

2.Lku.14:10

Ak, Kungs! Neviena nav kā vienīgi Tu cīņā starp to, kam ir daudz spēka un kuram nav nekāda spēka. Palīdzi mums, ak, Kungs!

ceturtdiena, 2012. gada 22. marts

Jņ.2:16

Nepadarait Mana Tēva namu par tirgus namu!

1.Ķēn.8:29

Lai Tavas acis būtu atvērtas pār šo namu dienu un nakti, pār šo vietu, par kuru Tu tiki sacījis: lai Mans Vārds tanī mīt.

trešdiena, 2012. gada 21. marts

1.Kor.1:30

Pateicoties Viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu.

Sal.pam.3:7

Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties To Kungu un vairies no ļauna.

otrdiena, 2012. gada 20. marts

Rom.4:5

Kam darbu nav, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību.

Ps.106:6

Mēs esam grēkojuši līdz ar mūsu tēviem, esam noziegušies, mēs bijām bezdievīgi.

pirmdiena, 2012. gada 19. marts

Mk.5:29-30

Tūdaļ viņas asins avots izsīka un viņa manīja savās miesās, ka no tās kaites bija dziedināta. Un Jēzus tūdaļ, Sevī nomanīdams, ka spēks no Viņa izgājis.

Jer.8:21-22

Es esmu satriekts savas tautas meitas sabrukuma dēļ; es staigāju apkārt noskumis, izbailes mani pārņēmušas! Vai tad nav vairs nekādu zāļu Gileādā? Jeb tur nav vairs arī neviena ārsta? Kāpēc tad manas tautas meita vēl nav dziedināta?

svētdiena, 2012. gada 18. marts

2.Tim.2:19

Stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu: Tas Kungs pazīst savējos.

2.Moz.33:13

Parādi arī, ka šie ļaudis ir Tava tauta.

sestdiena, 2012. gada 17. marts

Mk.10:15

Patiesi Es jums saku: kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā.

Ps.62:10

Tiešām, kā vēsma ir cilvēku bērni, tikai maldi ir lielu vīru dēli; svaru kausos likti, viņi ceļas uz augšu vieglāk par vēja pūsmu.

piektdiena, 2012. gada 16. marts

Mk.10:21

Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu un sacīja: "Vienas lietas tev trūkst - ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem; tad tev būs manta debesīs; ņem krustu un seko Man."

Sal.pam.23:26

Dod man savu sirdi, mans dēls, un lai mani ceļi tavām acīm labi patīk!

ceturtdiena, 2012. gada 15. marts

1.Kor.1:5

Ar Viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās viscaur vārdos un atziņā,

Ps.29:11

Tas Kungs lai piešķir spēku Savai tautai.

trešdiena, 2012. gada 14. marts

1.Pēt.5:5

Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību.

2.Moz.10:3

Mozus un Ārons gāja pie faraona un sacīja viņam: "Tā saka Tas Kungs, ebreju Dievs: cik ilgi tu liegsies Man paklausīt un atlaist Manu tautu, ka tā Man kalpotu?

otrdiena, 2012. gada 13. marts

Tit.2:13

Gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu;

Jer.14:22

Tu, Kungs, mūsu Dievs... Mēs ceram uz Tevi.

pirmdiena, 2012. gada 12. marts

3.Jņ.8

Tad nu mums pienākas tādus uzņemt, lai mēs kļūtu patiesības līdzdarbinieki.

5.Moz.10:18-19

Kas bāreņiem un atraitnēm gādā viņu tiesu un kas mīl svešinieku, dodams viņam gan maizi, gan drēbes. Tāpēc mīliet svešinieku.

svētdiena, 2012. gada 11. marts

Lk.6:47-48

Ikviens, kas pie Manis nāk un Manus vārdus dzird un dara, - Es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkam, kas, ēku celdams, dziļi raka un pamatu lika uz klints.

Sal.pam.18:10

Tā Kunga Vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un top pasargāts.

sestdiena, 2012. gada 10. marts

Mk.11:24

Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks.

Ps.62:2

Mana dvēsele ir klusu savā svētcerē uz Dievu!

piektdiena, 2012. gada 9. marts

1.Pēt.1:24-25

Dieva vārds paliek mūžīgi. Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts sludināts.

Jes.59:21

Mani vārdi, ko Es liku tavā mutē, nezudīs no tavas mutes un no tavu bērnu un bērnu bērnu mutes no šī laika mūžīgi!

ceturtdiena, 2012. gada 8. marts

Mt.11:28

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.

Jer.2:13

Mana tauta ir atļāvusies divkārtēju grēku: tie atstājuši Mani, dzīvā ūdens avotu, un izrakuši sev akas, cauras akas, kas nepatur sevī ūdeni!

trešdiena, 2012. gada 7. marts

Rom.11:36

No Viņa, caur Viņu, uz Viņu visas lietas. Viņam lai gods mūžīgi

5.Moz.10:17

Tas Kungs, jūsu Dievs, ir dievu Dievs un ir kungu Kungs, ir liels, stiprs un bargs
Dievs, kas neviena vaigu neuzlūko un uzpirkšanas dāvanas neņem.

otrdiena, 2012. gada 6. marts

Ef.1:3

Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs.

Ps.67:8

Lai Dievs mūs svētī! Un lai Viņu bīstas visi zemes gali!

pirmdiena, 2012. gada 5. marts

2.Kor.10:18

Ne tas ir derīgs, kas pats sevi uzteic, bet tas, ko uzteic Tas Kungs.

2.Moz.3:11-12

Tad Mozus sacīja uz Dievu: "Kas es esmu, ka man jāiet pie faraona un ka man jāizved israēlieši no Ēģiptes?" Un Dievs sacīja: "Es būšu ar tevi."

svētdiena, 2012. gada 4. marts

2.Tim.1:7

Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.

Ps.91:1-2

Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, tas saka uz To Kungu: "Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!"

sestdiena, 2012. gada 3. marts

Mk.6:56

Kur Viņš iegāja miestos vai pilsētās, vai ciemos, tur tie neveselos nolika tirgus laukumos un Viņu lūdza, ka tikai Viņa drēbju vīli varētu aizskart; un, cik Viņu aizskāra, tie kļuva veseli.

Ps.74:12

Dievs ir mans ķēniņš no pirmatnes, kas dara Savus glābēja darbus virs zemes.

piektdiena, 2012. gada 2. marts

Mk.4:22

Nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā; un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms.

Dan.2:22

Viņš zina, kas slēpjas tumsā, pie Viņa mīt gaisma.

ceturtdiena, 2012. gada 1. marts

Ebr.10:23

Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir Tas, kas apsolījis.

Ps.48:15

Tāds ir Dievs, mūsu Dievs, kas mūs vadīs mūžu mūžos.