otrdiena, 2012. gada 31. janvāris

1.Tim.1:17

Pasaules mūžu valdniekam, neiznīcīgam, neredzamam vienīgajam Dievam lai ir gods un slava mūžu mūžos.

Mal.1:6

Dēlam būs godāt savu tēvu un kalpam savu kungu. Ja nu Es esmu tēvs, kur tad nu ir Man parādāmais gods? Ja Es esmu Kungs, kur tad ir pret Mani sajūtamā bijība? - tā saka Tas Kungs.

pirmdiena, 2012. gada 30. janvāris

Mk.5:27-28, 34

Šī, par Jēzu dzirdējusi, nāca ļaužu pulkā un aizskāra no mugurpuses Viņa drēbes, jo tā sacīja: "Ja vien Viņa drēbes aizskaršu, tad tapšu vesela." Bet Viņš uz to sacīja: "Mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec vesela no savas kaites."

Jes.38:16

Tu mani atspirdzināsi un mani uzturēsi dzīvu!

svētdiena, 2012. gada 29. janvāris

Jūd.1:24-25

Tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat, un nostatīt nevainīgus un līksmus Savas godības priekšā, vienīgajam Dievam, mūsu Glābējam, lai ir caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, godība, varenība, spēks un vara.

Ps.121:5-6

Tas Kungs ir tavs sargs, Tas Kungs ir tava paēna tev pa tavu labo roku, ka dienā saule tevi nespiež, nedz mēness naktī.

sestdiena, 2012. gada 28. janvāris

Rom.8:30

Kurus Viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos Viņš arī aicinājis; un, kurus Viņš aicinājis, tos Viņš arī taisnojis.

2.Moz.34:9

Ja es esmu atradis labvēlību Tavās acīs, mans Kungs, lūdzams nāc jel kopā ar mums.

piektdiena, 2012. gada 27. janvāris

2.Kor.12:10

Kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs.

Ps.46:2-3

Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies.

ceturtdiena, 2012. gada 26. janvāris

1.Jņ.5:20-21

Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Bērniņi, sargaities no elkiem.

2.Ķēn.5:17

Tavs kalps vairs turpmāk neupurēs svešiem dieviem nedz dedzināmos, nedz kaujamos upurus kā vienīgi Tam Kungam.

trešdiena, 2012. gada 25. janvāris

Ap.d.12:8

Eņģelis viņam sacīja: "Apjozies un apauj kājas!" Viņš tā darīja.

1.Moz.24:7

Tas sūtīs Savu eņģeli tev pa priekšu.

otrdiena, 2012. gada 24. janvāris

Ebr.10:24-25

Vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši.

Ps.26:12

Sapulcēs es teikšu To Kungu.

pirmdiena, 2012. gada 23. janvāris

1.Tim.1:15

Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā.

Jon.2:7

Tu esi licis manai dzīvībai pacelties augšup un izglābis to no pazušanas, ak, Kungs, mans Dievs!

svētdiena, 2012. gada 22. janvāris

Jņ.8:31-32

Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus."

Sal.māc.7:29

Dievs cilvēku ir radījis taisnīgu, bet viņi paši ieslīgst daudzējādā neattaisnojamā gudrošanā.

sestdiena, 2012. gada 21. janvāris

1.Pēt.1:13

Lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies.

5.Moz.3:24

Kungs, mans Dievs, Tu jau sen esi sācis rādīt Savam kalpam gan Savu varenību, gan Savu stipro roku.

piektdiena, 2012. gada 20. janvāris

Mt.6:14

Kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu Debesu Tēvs arīdzan piedos.

1.Moz.13:8

Ābrāms teica Latam: ”Lai nebūtu strīdus starp mani un tevi, starp maniem ganiem un taviem ganiem, jo mēs esam brāļi.”

ceturtdiena, 2012. gada 19. janvāris

Kol.3:17

Visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu.

Ps.106:1

Teiciet To Kungu, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!

trešdiena, 2012. gada 18. janvāris

Mk.9:24

Tā bērna tēvs brēca un sacīja: "Es ticu, palīdzi manai neticībai!"

Jes.33:22

Tas Kungs ir mūsu soģis, Tas Kungs ir mūsu likumu devējs, Tas Kungs ir mūsu ķēniņš, Viņš mūs izglābs.

otrdiena, 2012. gada 17. janvāris

Ef.4:15

Patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim Viņā, kas ir mūsu galva, proti, Kristus.

1.Lku.29:11

Tava ir, ak, Kungs, valstība, un Tu pacelies pāri kā galva pār visiem!

pirmdiena, 2012. gada 16. janvāris

1.Kor.8:6

Mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis; un tik viens Kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur Viņu.

5.Moz.11:16

Sargieties, ka jūsu sirdsprāts neļaujas pievilties un ka jūs nenovēršaties un nekalpojat citiem dieviem, viņus pielūgdami.

svētdiena, 2012. gada 15. janvāris

Mk.8:36

Ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli?

Jes.5:8

Bēdas tiem, kas ceļ namu pēc nama un iegūst tīrumu pēc tīruma, kamēr nekas vairs pāri nepaliek, un jūs esat vienīgie zemes īpašnieki!

sestdiena, 2012. gada 14. janvāris

Mk.16:15

Viņš tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai."

Ps.72:19

Viņa godība lai piepilda visu zemi!

piektdiena, 2012. gada 13. janvāris

2.Kor.4:6

Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā.

Jes.40:1

"Ieprieciniet, ieprieciniet Manu tautu!" saka jūsu Dievs.

ceturtdiena, 2012. gada 12. janvāris

Jņ.16:33

Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!

Soģu 6:23-24

Tas Kungs viņam sacīja: "Miers ar tevi! Nebīsties, tu nemirsi." Tad Gideons tur uzcēla altāri Tam Kungam, un viņš to nosauca: Tas Kungs ir miers.

trešdiena, 2012. gada 11. janvāris

1.Jņ.2:8

Tumsība zūd, un īstā gaisma jau spīd.

Jes.42:9

Redzi, agrākie pavēstījumi ir piepildīti, Es jums dodu jaunus, un, pirms tie piepildās, Es jums tos pasludinu.

otrdiena, 2012. gada 10. janvāris

Mk.1:15

Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju.

Joēla 2:13

Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva!

pirmdiena, 2012. gada 9. janvāris

1.Kor.2:5

Lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.

Jes.31:1

Bēdas tiem, kas paļaujas uz kara zirgiem! Tie liek savu cerību uz cīņas ratiem, tādēļ ka to ir tik daudz, bet nemeklē To Kungu.

svētdiena, 2012. gada 8. janvāris

Mk.4:24

Ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums.

Mih.2:1

Bēdas tiem, kas pret citiem lolo ļaunus nodomus, jo viņu rokās ir vara.

sestdiena, 2012. gada 7. janvāris

Lk.18:7

Un Dievs lai nedotu tiesu Saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan Viņš vilcinās?

Ps.63:7

Es Tevi pieminu apguldamies un par Tevi domāju uzmozdamies.

piektdiena, 2012. gada 6. janvāris

Jņ.14:15

Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles.

Ps.40:9

Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī.

ceturtdiena, 2012. gada 5. janvāris

Atkl.15:4

Kas Tevi nebītos, ak, Kungs, un neslavētu Tavu Vārdu? Jo Tu vien esi svēts.

Sal.māc.5:6

Kur ir daudz sapņu, tur ir arī daudz veltīgu un tukšu vārdu, tur ir niecība. Bet tu bīsties vairāk Dieva!

trešdiena, 2012. gada 4. janvāris

1.Kor.13:6

Mīlestība nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.

3.Moz.19:11

Jums nebūs zagt un nebūs melot, nedz krāpt savu tuvāku.

otrdiena, 2012. gada 3. janvāris

1.Tim.5:1-2

Vecāku vīru nerāj, bet pamāci laipni kā tēvu, jaunākus kā brāļus, vecākas sievas kā mātes, jaunākas kā māsas visā šķīstībā.

3.Moz.19:32

Sirmas galvas priekšā tev būs piecelties, un godini vecu cilvēku.

pirmdiena, 2012. gada 2. janvāris

1.Pēt.5:7

Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.

Ps.91:9

Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums.

svētdiena, 2012. gada 1. janvāris

Lk.2:25, 28-30

Kāds cilvēks bija Jeruzālemē, vārdā Sīmeans; šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Israēla iepriecināšanu. To uz savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja: "Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu,

Jes.33:6

Bijība Tā Kunga priekšā būs Ciānai dārga manta.