pirmdiena, 2018. gada 31. decembris

2.Kor.1:20

Cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir iekš viņa jā un iekš viņa Āmen, Dievam par godu caur mums.

2.Sam.7:25

Un nu, Kungs Dievs, to vārdu, ko tu esi runājis par savu kalpu un par viņa namu, piepildi to mūžīgi, un izdari, ko tu esi runājis.

svētdiena, 2018. gada 30. decembris

Jūd.1:24–25

Tam, kas ir spēcīgs jūs pasargāt, ka neklūpat, un savas godības priekšā bezvainīgus stādīt ar līksmību, Tam vienam gudram Dievam, mūsu Pestītājam, lai ir gods un augsta slava, spēks un vara, tagad un mūžīgi mūžam!

Ps.54:6

Redzi, Dievs man ir par palīgu; Tas Kungs ir tas, kas manu dvēseli uztur.

sestdiena, 2018. gada 29. decembris

Rom.15:13

Tas cerības Dievs lai jūs piepilda ar visu prieku un mieru iekš ticības.

Neh.8:10

Neesiet noskumuši, jo prieks pie Tā Kunga ir jūsu stiprums.

piektdiena, 2018. gada 28. decembris

2.Kor.1:3-4

Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, tas apžēlošanas Tēvs un visas iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kas ir visādās bēdās, varam iepriecināt ar to iepriecināšanu, ar ko mēs paši no Dieva topam iepriecināti.

Sal.pam.15:13

Priecīga sirds dara vaigu priecīgu, bet sirdēsti nospiež garu.

ceturtdiena, 2018. gada 27. decembris

Gal.5:1

Tad nu pastāviet tai svabadībā, uz ko Kristus mūs ir atsvabinājis, un neliekaties atkal gūstīties kalpošanas jūgā.

5.Moz.11:16

Sargājaties, ka jūsu sirds netop pārrunāta, atkāpties un kalpot citiem dieviem un tos pielūgt.

trešdiena, 2018. gada 26. decembris

Lk.2:28-30

Jēzu uz savām rokām ņēmis, Sīmeans Dievu teica un sacīja: Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis Tavu pestīšanu redzējušas.

1.Moz.2:18

Dievs Tas Kungs sacīja: nav labi, cilvēkam būt vienam.

otrdiena, 2018. gada 25. decembris

Lk.2:20

Tie gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, kā uz tiem bija sacīts.

Ps.28:7

Mana sirds paļaujas uz To Kungu, un man top palīdzēts; par to mana sirds priecājās, un es viņam pateikšu ar dziesmām.

pirmdiena, 2018. gada 24. decembris

Lk.2:11

Jums šodien Tas Pestītājs dzimis, kas ir Kristus, Tas Kungs.

Ps.28:1

Tevi es piesaucu, Kungs, mans patvērums, nestāvi man klusu.

svētdiena, 2018. gada 23. decembris

Lk.2:9-10

Tā Kunga eņģelis pie ganiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Un tas eņģelis uz tiem sacīja: nebīstaties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks.

Ps.34:8

Tā Kunga eņģelis apmetās ap tiem, kas viņu bīstas, un tos izglābj.

sestdiena, 2018. gada 22. decembris

2.Tim.1:12

Es zinu, kam esmu ticējis, un stipri ceru, ka viņš ir spēcīgs, to man novēlēto mantu pasargāt līdz viņai dienai.

Ps.2:12

Svētīgi visi, kas pie viņa tveras.

piektdiena, 2018. gada 21. decembris

Mt.13:43

Tie taisnie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā.

Sal.pam.10:7

Taisnam piemiņa paliek svētīta.

ceturtdiena, 2018. gada 20. decembris

Lk.1:46-47

Marija sacīja: mana dvēsele teic augsti To Kungu, un mans gars priecājās par Dievu, manu Pestītāju.

Ps.9:3

Es priecāšos iekš tevis un līksmošos, es dziedāšu tavam vārdam, ak visuaugstākais.

trešdiena, 2018. gada 19. decembris

1.Jņ.3:24

Kas Viņa baušļus tur, tas paliek iekš Viņa un Viņš iekš tā. Un pie tam atzīstam, ka Viņš iekš mums paliek, no Tā Gara, ko Viņš mums devis.

Ps.19:8

Tā Kunga liecība ir patiesīga un dara neprātīgo gudru.

otrdiena, 2018. gada 18. decembris

Rom.4:20-21

Ābraāms kļuva spēcīgs iekš ticības un Dievam deva godu, pilnā ticībā zinādams, ka Dievs to, ko Viņš apsolījis, arī spēj darīt.

1.Moz.15:6

Ābrams ticēja uz To Kungu, un viņš tam to pielīdzināja par taisnību.

pirmdiena, 2018. gada 17. decembris

Jņ.7:37

Jēzus stāvēja un sauca sacīdams: ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!

Jes.43:20

Es ūdeni došu tuksnesī un upes tukšā vietā, dzirdināt savus ļaudis, savus izredzētos.

svētdiena, 2018. gada 16. decembris

Mt.1:21

Viņa dzemdēs dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt Jēzus; jo Viņš izpestīs savus ļaudis no viņu grēkiem.

Ps.38:5

Mani noziegumi iet pāri par manu galvu, kā grūta nasta tie man palikuši par daudz grūti.

sestdiena, 2018. gada 15. decembris

Jņ.16:23

Ko vien jūs Tam Tēvam lūgsiet Manā Vārdā, to Viņš jums dos.

Ps.55:17

Es piesaukšu Dievu, un Tas Kungs mani izpestīs.

piektdiena, 2018. gada 14. decembris

Lk.1:68-69

Slavēts ir Tas Kungs, Izraēla Dievs, jo tas savus ļaudis piemeklējis un pestījis. Un mums uzcēlis pestīšanas ragu.

Ps.113:3

No saules uzlēkšanas līdz viņas noiešanai lai slavēts ir Tā Kunga vārds.

ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris

Jņ.3:17

Jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, ka tas pasauli sodītu, bet ka pasaule caur Viņu taptu pestīta.

Jes.44:22

Es izdeldu tavus pārkāpumus kā miglu un tavus grēkus ka mākoni. Atgriezies pie manis, jo es tevi esmu atpestījis.

trešdiena, 2018. gada 12. decembris

2.Tim.4:16-17

Pie manas pirmās aizbildināšanās neviens pie manis nav bijis, bet visi ir atstājušies no manis, (lai tas tiem netop pielīdzināts). Bet Tas Kungs man ir klāt bijis un mani stiprinājis.

Īj.16:19

Jau tagad, redzi, mans liecinieks ir debesīs, un mans liecības devējs debess augstībā.

otrdiena, 2018. gada 11. decembris

1.Kor.1:30

Jūs esat iekš Kristus Jēzus, kas mums no Dieva ir dots par gudrību un taisnību un svētu darīšanu un pestīšanu.

Jes.49:13

Gavilējat, debesis, un priecājies, zeme, sākat gavilēt, kalni, jo Tas Kungs iepriecina savus ļaudis un apžēlojās par saviem bēdīgiem.

pirmdiena, 2018. gada 10. decembris

1.Tim.2:1

Es pamācu pār visām lietām, lai notiek lūgšanas, piesaukšanas, aizlūgšanas, pateikšanas par visiem cilvēkiem.

Ps.63:5

Es tevi gribētu teikt mūžam, un pacelt savas rokas tavā vārdā.

svētdiena, 2018. gada 9. decembris

1.Jņ.4:1

Mīļie, neticat ikkatram garam, bet pārbaudiet tos garus, vai tie no Dieva?

Jes.44:25

Es esmu Tas Kungs, kas iznīcina zīlnieku zīmes un zvaigžņu cienītājus dara trakus.

sestdiena, 2018. gada 8. decembris

Mt.26:75

Pēteris pieminēja Jēzus vārdus, ko Viņš tam bija sacījis: pirms gailis dziedās, tu Mani trīsreiz aizliegsi. Un ārā izgājis viņš raudāja gauži.

Īj.42:5-6

Ausīm es no tevis biju dzirdējis, bet nu mana acs tevi redzējusi. Tāpēc man ir žēl un sirds man sāp par to pīšļos un pelnos. -

piektdiena, 2018. gada 7. decembris

Atkl.15:4

Tu vien esi svēts; jo visas tautas nāks un pielūgs Tavā priekšā, jo Tavas tiesas ir atspīdējušas.

2.Ķēn.19:15

Kungs, Izraēla Dievs, kas sēdi pār ķerubiem, tu viens pats esi Dievs pār visām zemes valstīm, tu esi radījis debesis un zemi.

ceturtdiena, 2018. gada 6. decembris

Jņ.6:68-69

Kungs, pie ka mēs iesim? Tev ir mūžīgas dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka Tu esi Kristus.

Ps.60:13

Dod mums palīgu bēdu laikā, jo cilvēku pestīšana nav nekas.

trešdiena, 2018. gada 5. decembris

1.Kor.1:8

Tas jūs arī apstiprinās līdz galam, ka esat bezvainīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā.

Ps.121:5-6

Tas Kungs tevi pasargā; Tas Kungs ir tava ēna pa tavu labo roku, ka dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī.

otrdiena, 2018. gada 4. decembris

Ef.4:24

Jums būs apvilkt to jauno cilvēku, kas pēc Dieva radīts iekš patiesas taisnības un svētības.

Ec.18:32

Atgriežaties un dzīvojiet.

pirmdiena, 2018. gada 3. decembris

Lk.15:5

Pazudušo avi atradis, viņš līksmodamies to ceļ uz saviem pleciem.

1.Sam.2:8

Viņš uzceļ nabagu no pīšļiem.

svētdiena, 2018. gada 2. decembris

Mk.12:32-33

Tas rakstu mācītājs uz Viņu sacīja: gan labi, Mācītāj, tas ir tiesa, ko Tu sacījis: viens vienīgs Dievs ir, un cita nav, kā Viņš vien. Un To mīlēt no visas sirds un no visa prāta un no visas dvēseles un no visa spēka, un tuvāku mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk nekā visi dedzināmie upuri un citi upuri.

Ec.14:6

Tā saka Tas Kungs Dievs: atgriežaties un nogriežaties no saviem elkadieviem un nogriežat savu vaigu no visām savām negantībām.

sestdiena, 2018. gada 1. decembris

Lk.13:17

Visi ļaudis priecājās par visiem šiem brīnuma darbiem, kas caur Viņu notika.

Ps.70:5

Lai tie, kas tavu pestīšanu mīļo, vienmēr saka: augsti slavēts ir Dievs.