otrdiena, 2015. gada 30. jūnijs

2.Tes.3:3

Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna.

Ps.119:114

Tu esi patvērums un vairogs, es gaidu uz Tavu vārdu.

pirmdiena, 2015. gada 29. jūnijs

Jņ.12:47

Es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt.

5.Moz.23:6

Tas Kungs, tavs Dievs, pārvērta tev lāstu par svētību, tādēļ ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi mīlēja.

svētdiena, 2015. gada 28. jūnijs

Mt.20:1

Debesu valstība ir līdzīga namatēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīnadārzā.

Ps.74:22

Celies, Dievs, aizstāvi Savu lietu!

sestdiena, 2015. gada 27. jūnijs

Jēk.1:18

No brīvas gribas Viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu Viņa radījumu pirmaji.

Ps.8:6

Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis.

piektdiena, 2015. gada 26. jūnijs

Tit.2:11

Ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem.

Jes.49:13

Gavilējiet, debesis, priecājies, zeme, un līksmojiet, jūs kalni! Jo Tas Kungs ir iepriecinājis Savu tautu un apžēlojies par nelaimīgajiem.

ceturtdiena, 2015. gada 25. jūnijs

Atkl.3:20

Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.

Jes.30:18

Tas Kungs gaida, lai jums parādītu žēlastību.

trešdiena, 2015. gada 24. jūnijs

Mt.3:1-2

Tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs un sludināja Jūdejas tuksnesī: "Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi."

Jer.3:14

Atgriezieties, jūs atkritēji bērni, tā saka Tas Kungs, jo jūs esat Mans īpašums, un Es jūs atvedīšu Ciānā.

otrdiena, 2015. gada 23. jūnijs

Fil.4:11

Es esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir.

Ps.4:8

Tu esi devis lielāku prieku manai sirdij nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīna papilnam.

pirmdiena, 2015. gada 22. jūnijs

Mt.9:9

Viņš redzēja vienu cilvēku, vārdā Mateju, pie muitas būdas sēžam un saka uz to: "Nāc Man pakaļ." Un tas cēlās un sekoja Viņam.

2.Sam.22:37

Maniem soļiem Tu esi devis platu ceļu zem manis, un mani krumšļi nav ļodzījušies.

svētdiena, 2015. gada 21. jūnijs

Mt.6:11

Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.

Sal.pam.30:8

Elku kalpība un meli lai būtu tālu projām no manis; nabadzību un bagātību nepiešķir man!

sestdiena, 2015. gada 20. jūnijs

1.Pēt.2:24

Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.

Jes.53:5

Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

piektdiena, 2015. gada 19. jūnijs

Jņ.10:27-28

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību.

Ps.23:2

Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens.

ceturtdiena, 2015. gada 18. jūnijs

Mt.12:34-35

No sirds pilnības mute runā. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu.

Sal.pam.15:13

Līksma sirds dara līksmu arī vaigu, bet, ja sirds noskumusi, tad zūd arī drosme.

trešdiena, 2015. gada 17. jūnijs

Jūd.1:24-25

Bet Tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat, un nostatīt nevainīgus un līksmus Savas godības priekšā, vienīgajam Dievam, mūsu Glābējam, lai ir caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, godība, varenība, spēks un vara.

Joz.24:17

Tas Kungs mūs sargājis visos ceļos, pa kuriem Viņš mūs ir vadījis.

otrdiena, 2015. gada 16. jūnijs

Mt.21:16

Vai jūs nekad neesat lasījuši: no bērniņu un zīdaiņu mutes Tu Sev slavu sagādājis?

Ps.127:3

Bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība.

pirmdiena, 2015. gada 15. jūnijs

1.Kor.1:28

Kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas.

Jes.25:8

Liks izzust Savas tautas negodam visā zemes virsū.

svētdiena, 2015. gada 14. jūnijs

Rom.8:38-39

Es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!

Ps.63:4

Tava žēlastība ir labāka par dzīvību.

sestdiena, 2015. gada 13. jūnijs

Jēk.5:16

Aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti.

Ps.30:3

Kungs, ak, mans Dievs, es Tevi piesaucu, un Tu mani dziedināji.

piektdiena, 2015. gada 12. jūnijs

Ebr.13:5

Jūsu dzīvē lai nav mantkārības! Lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo Viņš pats ir sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu.

Sal.māc.5:9

Kas mīl naudu, tam nekad nepietiek naudas, un, kam ir prieks par bagātību, tam nekad nepietiek ar ienākumiem; taču arī tas ir niecība.

ceturtdiena, 2015. gada 11. jūnijs

1.Pēt.5:7

Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.

Ps.50:15

Piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!

trešdiena, 2015. gada 10. jūnijs

Mt.11:28

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.

Ps.40:13-14

Manas vainas mani nomāc, tās nav pārredzamas; to ir vairāk kā matu uz galvas. Manas sirds drosme mani atstājusi! Kaut Tev, Kungs, labpatiktu mani izglābt, steidzies, ak, Kungs, man palīgā!

otrdiena, 2015. gada 9. jūnijs

Mt.23:10

Viens ir jūsu vadonis, Kristus.

5.Moz.18:14

Šīs tautas, ko tu izdzīsi, uzklausa gan laika zīmju taujātāju, gan nākotnes zīlnieku; tev Tas Kungs, tavs Dievs, to nav atļāvis.

pirmdiena, 2015. gada 8. jūnijs

Fil.2:11

Visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu.

Mal.1:6

Dēlam būs godāt savu tēvu un kalpam savu kungu. Ja nu Es esmu tēvs, kur tad nu ir Man parādāmais gods?

svētdiena, 2015. gada 7. jūnijs

Rom.14:19

Mēs dzenamies pēc miera un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā.

Ps.147:14

Viņš dod drošumu tavām robežām.

sestdiena, 2015. gada 6. jūnijs

Lk.3:11

Viņš tiem atbildēja, sacīdams: "Kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav, un, kam ir pārtika, lai dara tāpat."

Sal.pam.3:27

Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu.

piektdiena, 2015. gada 5. jūnijs

Jņ.7:37

Jēzus uzstājās un sauca: "Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!"

Ps.42:2

Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc Tevis!

ceturtdiena, 2015. gada 4. jūnijs

Mt.8:25-26

Tie piegāja pie Viņa un modināja Viņu, sacīdami: "Kungs, palīdzi mums, mēs grimstam!" Un Viņš uz tiem saka: "Kam esat tik bailīgi, jūs mazticīgie?" Un Viņš cēlās, apsauca vēju un jūru, un iestājās pilnīgs klusums.

Jes.54:14

Esi tālu projām no šausmām un briesmām, jo tās tev neuzbruks!

trešdiena, 2015. gada 3. jūnijs

Mt.5:5

Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi.

Ps.8:7

Esi to darījis par valdnieku pār Saviem radījumiem, visu Tu esi nolicis pie viņa kājām.

otrdiena, 2015. gada 2. jūnijs

1.Kor.14:1-3

Dzenieties pēc mīlestības, tiecieties pēc garīgajām dāvanām, sevišķi lai jūs varētu pravietot. Jo, kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam; jo neviens to nesaprot, viņš garā runā noslēpumus. Bet, kas pravieto, tas runā cilvēku celšanai, pamudināšanai un iepriecināšanai.

4.Moz.11:29

Kaut Tā Kunga tauta visa būtu pravieši, un kaut Tas Kungs Savu Garu pār viņiem visiem dotu!

pirmdiena, 2015. gada 1. jūnijs

Jēk.1:21

Nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles.

Jes.55:7

Bezdievis lai atstāj savu ceļu un ļaunprātis savas domas un lai atgriežas pie Tā Kunga, ka Tas par viņu apžēlojas.