pirmdiena, 2013. gada 30. septembris

Kol.3:9

Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus.

Cah.8:16

Runājiet patiesību cits ar citu!

svētdiena, 2013. gada 29. septembris

Ebr.4:1

Kamēr apsolījums ieiet Viņa atdusā mums vēl pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis.

Joz.23:11

Nopietni piesargiet savas dvēseles, ka jūs mīlat To Kungu, savu Dievu.

sestdiena, 2013. gada 28. septembris

Rom.5:2

Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību.

Jer.17:17

Novērs man briesmas, neatstāj mani pavisam bez cerībām, Tu esi mans patvērums ļaunā dienā!

piektdiena, 2013. gada 27. septembris

Ap.d.13:32

Mēs jums sludinām, ka Dievs, Jēzu uzmodinādams, mūsu bērniem piepildījis solījumu, ko Viņš tēviem devis.

1.Ķēn.8:24

Tu esi turējis šos apsolījumus, kādus Tu manam tēvam Dāvidam devi, kādus Tu viņam tiki teicis, Tu tos runāji pats ar Savu muti, un ar Savu paša roku Tu tos šodien izpildīji.

ceturtdiena, 2013. gada 26. septembris

Lk.21:28

Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas.

Am.9:13-14

Raugi, nāks dienas, saka Tas Kungs, kad vienā laikā varēs kārtot zemi sējai un pļaut, varēs spiest vīnogas un sēt, kad visi kalni pilēs no salda vīna, visi pakalni būs auglīgi un tos klās augļu pārpilnība. Tad Es atsaukšu atpakaļ Savu Israēla tautu no trimdas, un viņi uzcels izpostītās pilsētas un tās arī apdzīvos, viņi dēstīs vīnadārzus un dzers no tiem vīnu, viņi ierīkos augļu dārzus un baudīs to augļus.

trešdiena, 2013. gada 25. septembris

Jņ.12:45

Kas Mani redz, redz To, kas Mani sūtījis.

2.Moz.33:20

Viņš sacīja: "Manu vaigu tu nedrīksti redzēt, jo cilvēks nevar Mani redzēt un palikt dzīvs."

otrdiena, 2013. gada 24. septembris

Lk.15:7

Būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga.

Jer.2:35

Tu tomēr saki: es esmu nevainīga! Viņa dusmas lai novēršas no manis! - Redzi, Es tevi saukšu pie atbildības tieši šo tavu vārdu dēļ, ka tu apgalvo: es neesmu grēkojusi!

pirmdiena, 2013. gada 23. septembris

Ef.6:10

Topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.

Jes.7:4

Neuztraucies un esi mierīgs! Nebaidies, un tava sirds lai neiztrūcinās!

svētdiena, 2013. gada 22. septembris

Ebr.4:10

Kas iegājis Viņa atdusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem kā Dievs no Saviem.

2.Moz.20:9-10

Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt.

sestdiena, 2013. gada 21. septembris

1.Kor.13:12

Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts.

Ps.139:17

Cik dārgas man ir Tavas domas, ak, Dievs, un cik liels ir to daudzums!

piektdiena, 2013. gada 20. septembris

Lk.12:27

Ņemiet vērā lilijas, kas ne vērpj, ne auž. Bet Es jums saku: pat Salamans visā savā greznumā nav bijis tā apģērbts kā viena no tām.

Hoz.14:6

Es būšu Israēlam kā rasa, lai viņš ziedētu kā lilija.

ceturtdiena, 2013. gada 19. septembris

Mt.6:8

Jūsu Tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs Viņu lūdzat.

Ps.116:1

Es mīlu To Kungu, jo Viņš klausīja manas lūgšanas balsi.

trešdiena, 2013. gada 18. septembris

1.Tes.5:8

Mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā! Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri!

Jes.33:2

Esi Tu mūsu elkonis ik rītus un mūsu palīgs bēdu laikā!

otrdiena, 2013. gada 17. septembris

Ebr.12:28

Saņemot nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi. Tā mēs Dievam patīkami kalposim, ar bijību un bailēm.

Cef.3:9

Es piešķiršu tautām šķīstas lūpas, lai viņas visas piesauc Tā Kunga Vārdu un Viņam vienprātībā kalpo.

pirmdiena, 2013. gada 16. septembris

Lk.18:7

Un Dievs lai nedotu tiesu Saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan Viņš vilcinās?

Jes.46:12-13

Uzklausaities, jūs cietsirdīgie, kas esat tālu no taisnības! Es Savu taisnību tuvu esmu atnesis, tā nav vairs tālu.

svētdiena, 2013. gada 15. septembris

Ap.d.3:19-20

Nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti un Tas Kungs liktu nākt atspirgšanas laikiem un sūtītu jums izredzēto Kristu Jēzu,

Ps.81:14

Kaut jel Mana tauta klausītu Mani!

sestdiena, 2013. gada 14. septembris

Gal.3:29

Kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.

Cah.8:8

Viņiem būs Manai tautai būt, un Es būšu viņu Dievs patiesībā un taisnībā.

piektdiena, 2013. gada 13. septembris

Ap.d.10:38

Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidījis nacarieti Jēzu, kas gājis apkārt, labu darīdams.

5.Moz.4:9

Sargies un sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirstu to, ko tavas acis ir redzējušas.

ceturtdiena, 2013. gada 12. septembris

1.Pēt.2:24

Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai.

Cef.3:14-15

Priecājies, Ciānas meita! Gavilē, Israēl! Priecājies un gavilē no visas sirds, tu Jeruzālemes meita! Jo Tas Kungs ir atsvabinājis tevi no soda.

trešdiena, 2013. gada 11. septembris

Mk.10:43

Kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulainis.

Ps.33:16

edz lieli karapulki sargā ķēniņu, nedz arī liels miesas spēks izglābj varoni.

otrdiena, 2013. gada 10. septembris

Jņ.8:31-32

Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.

Ps.12:7

Tā Kunga vārdi ir skaidri kā kausēts sudrabs, kas septiņkārt šķīstīts.

pirmdiena, 2013. gada 9. septembris

Ebr.9:15

Viņš ir Jaunās Derības starpnieks.

Jer.50:5

Nāciet, pievienojieties Tam Kungam mūžīgā, nekad neaizmirstamā derībā!

svētdiena, 2013. gada 8. septembris

Ap.d.1:11

Tie sacīja: "Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam."

Ps.25:17

Bailība pārņem manu sirdi, izved mani no manām bēdām!

sestdiena, 2013. gada 7. septembris

Ap.d.13:38-39

Caur Viņu jums tiek sludināta grēku piedošana, un visās lietās, kurās Mozus bauslība jums nespēja sagādāt taisnošanu, ikviens, kas tic, caur Viņu tiek taisnots.

Ps.33.5

Viņš mīl taisnību un tiesu.

piektdiena, 2013. gada 6. septembris

Mt.14:31

Tūdaļ roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja: "Mazticīgais, kādēļ tu šaubījies?"

Ps.37:23-24

Tas Kungs dara drošus vīra soļus, un Viņam ir prieks par viņa ceļu. Kad viņš klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo Tas Kungs tur viņa roku.

ceturtdiena, 2013. gada 5. septembris

Jņ.14:6

Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani."

Ps.25:5

Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani.

trešdiena, 2013. gada 4. septembris

Rom.8:38-39

Es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!

Dan.2:47

Ķēniņš sacīja vaļsirdīgi Daniēlam: "Patiesi, jūsu Dievs ir visu dievu Dievs un visu ķēniņu Kungs."

otrdiena, 2013. gada 3. septembris

Ebr.1:14

Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana?

1.Moz.32:2

Jēkabs devās savā ceļā. Un Dieva eņģeļi tam parādījās.

pirmdiena, 2013. gada 2. septembris

Rom.5:3-5

Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība - pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība nepamet kaunā.

2.Moz.3:7

Tas Kungs sacīja: "Vērodams esmu vērojis Manas tautas bēdas, kādas tai ir Ēģiptē. Viņas brēkšanu par tās uzraugiem Es esmu dzirdējis, jo Es zinu viņu ciešanas."

svētdiena, 2013. gada 1. septembris

Ebr.3:12

Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva.

Jer.12:3

Tu, Kungs, mani pazīsti labi jo labi, Tu redzi un zini, kāda ir mana sirds Tavā priekšā.