ceturtdiena, 2013. gada 31. janvāris

Lk.1:31-33

Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.

Jer.10:10

Tas Kungs patiesi ir Dievs, Viņš ir dzīvais Dievs un mūžīgais ķēniņš, zeme dreb no Viņa dusmām, un tautas nevar pastāvēt Viņa bardzībā.

trešdiena, 2013. gada 30. janvāris

Rom.9:20

Cilvēka bērns! Kas tu tāds esi, ka gribi ar Dievu tiesāties?

Īj,9:4

Ja kāds pat ir gudrs savā sirdsprātā, stiprs spēkā, kurš gan būtu tāds, kas pret Viņu varētu sacelties un palikt sveikā?

otrdiena, 2013. gada 29. janvāris

1.Tes.5:28

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums!

1.Moz.21:22

Dievs ir ar tevi visās lietās, ko tu dari.

pirmdiena, 2013. gada 28. janvāris

Lk.18:42-43

Jēzus viņam sacīja: "Esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi." Un tūliņ viņš kļuva redzīgs un gāja viņiem līdzi, Dievu slavēdams.

Ps.40:4

Manā mutē Viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam.

svētdiena, 2013. gada 27. janvāris

Lk.9:62

Neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai.

Jer.4:3

Uzariet sev jaunu plēsumu savā sirdī un nesējiet ērkšķos!

sestdiena, 2013. gada 26. janvāris

Mt.20:26

Kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis.

Sal.pam.3:34

Viņš izsmies smējējus, bet nelaimīgajiem Viņš piešķirs Savu žēlastību.

piektdiena, 2013. gada 25. janvāris

Rom.11:33

Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik neizdibināmi Viņa ceļi!

Ps.77:14

Ak, Dievs, Tavs ceļš ir svēts!

ceturtdiena, 2013. gada 24. janvāris

Ebr.10:36

Jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu.

Sal.pam.10:28

Taisnīgo gaidas izvērtīsies viņiem par prieku, bet bezdievīgo cerība iznīks.

trešdiena, 2013. gada 23. janvāris

Lk.15:24

Šis mans dēls bija miris un nu atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts.

Ec.18:23

Vai tad Man kaut kā īpaši patīk bezdievja nāve, saka Dievs Tas Kungs, un ne gan tas, ka viņš novēršas no sava ļaunā ceļa un dzīvo?

otrdiena, 2013. gada 22. janvāris

Ebr.13:3

Atcerieties ieslodzītos - it kā arī jūs būtu tādi, tos, kas tiek mocīti, jo arī jūs paši esat miesā!

Jes.1:17

Mācaities labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni!

pirmdiena, 2013. gada 21. janvāris

Lk.21:18

Neviens mats no jūsu galvas nepazudīs.

Dan.3:28

Slavēts lai ir Sadraha, Mesaha un Abed-Nego Dievs, kas sūtījis Savu eņģeli un izglābis Savus kalpus, kuri paļāvās uz Viņu un netaupīja savu dzīvību, pārkāpdami ķēniņa pavēli, lai negodātu un nepielūgtu citu dievu kā vien savu Dievu!

svētdiena, 2013. gada 20. janvāris

Kol.3:1

Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas.

Cef.2:3

Meklējiet To Kungu, jūs visi nelaimīgie šai zemē, jūs, kas ievērojat Tā Kunga likumus; dzenieties pēc taisnības, kļūstiet pazemīgi, lai jūs Tā Kunga dusmu dienā varētu glābšanu atrast!

sestdiena, 2013. gada 19. janvāris

Lk.19:10

Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo.

5.Moz.32:36

Tas Kungs tiesās Savu tautu, un par Saviem kalpiem Viņš apžēlosies.

piektdiena, 2013. gada 18. janvāris

Lk.8:8

Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird!

Jes.48:6

No šī brīža Es tev pasludinu ko jaunu, noslēpumainu, ko tu vēl nezināji.

ceturtdiena, 2013. gada 17. janvāris

1.Tes.5:24

Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs.

Cef.3:19

Redzi, Es tanī laikā saukšu pie atbildības visus tavus apspiedējus, Es gribu palīdzēt klibajiem un sapulcināšu visus izkaisītos, un gribu viņus iecelt slavā un godā visās zemēs, kur viņus ienīst.

trešdiena, 2013. gada 16. janvāris

Lk.14:23

Kungs sacīja kalpam: ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns.

Jes.45:22

Griezieties pie Manis, tad jūs būsit glābti, visi zemes gali! Jo vienīgi Es esmu Dievs, un cita nav neviena!

otrdiena, 2013. gada 15. janvāris

Lk.6:43

Tas nav labs koks, kas nes nelāga augļus, nedz tas ir nelāga koks, kas nes labus augļus.

Ps.19:12

Tavs kalps no tiem gūst pamācību.

pirmdiena, 2013. gada 14. janvāris

2.Kor.4:6

Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā.

Ps.84:12

Saule un vairogs ir Tas Kungs, mūsu Dievs.

svētdiena, 2013. gada 13. janvāris

Lk.12:25-26

Kurš jūsu starpā ar visu savu zūdīšanos var savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Ja nu jūs pat vismazākās lietas nespējat, ko jūs zūdāties pārējo lietu pēc?

1.Sam.3:18

Viņš ir Tas Kungs, lai Viņš dara, ko Viņš pats redz labu esam.

sestdiena, 2013. gada 12. janvāris

Rom.7:24-25

Es, nožēlojamais cilvēks! Kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas? Pateicība Dievam mūsu Kungā Jēzū Kristū!

Ps.49:16

Manu dvēseli atpestīs Dievs, no pazemes varas Viņš mani ņems pie Sevis.

piektdiena, 2013. gada 11. janvāris

1.Tes.4:14

Mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšāmcēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar Viņu.

Jes.26:19

Tavi mirušie dzīvos.

ceturtdiena, 2013. gada 10. janvāris

Lk.15:1-2

Visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai klausītos Viņu. Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: "Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem."

2.Lku.19:7

Pie Tā Kunga, mūsu Dieva, nav nekādas netaisnības, nedz Viņš uzlūko kāda cilvēka vaigu, nedz arī saņem kādas dāvanas.

trešdiena, 2013. gada 9. janvāris

Ebr.4:16

Pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.

Jes.60:10

Savās dusmās Es tevi gan situ, bet Savā labprātībā Es par tevi apžēlojos.

otrdiena, 2013. gada 8. janvāris

Mt.28:20

Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.

Jer.14:9

Tu taču esi mūsu vidū, Kungs, un mēs esam nosaukti pēc Tava Vārda. Neatstāj mūs!

pirmdiena, 2013. gada 7. janvāris

Lk.8:21

Viņš atbildēdams tiem sacīja: "Mana māte un Mani brāļi ir šie, kas Dieva vārdu dzird un dara."

Joz.5:14

Jozua metās zemē uz sava vaiga un to pielūdza un viņam sacīja: "Ko mans Kungs grib teikt Savam kalpam?"

svētdiena, 2013. gada 6. janvāris

1.Kor.9:16

Vai man, ja es nesludinātu evaņģēliju!

Jer.20:9

kad es apņemos: es nedomāšu vairs par Viņu un nerunāšu Viņa Vārdā, - tad ir tā, it kā manā sirdī degtu gaiša uguns, kas apņem arī visus manus kaulus. Un, kad es pūlējos to pārspēt, tad man trūka tam spēka!

sestdiena, 2013. gada 5. janvāris

Lk.24:45

Tad Viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata.

Sal.pam.20:12

Dzirdīgu ausi un redzīgu aci - abas divas dara Tas Kungs.

piektdiena, 2013. gada 4. janvāris

Kol.4:6

Jūsu runa lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt.

Jes.6:5

Bēdas man, jo es esmu nāvei lemts! Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas.

ceturtdiena, 2013. gada 3. janvāris

Ebr.13:2

Neaizmirstiet viesmīlību! Jo daži ar to, pašiem nezinot, savos namos ir uzņēmuši eņģeļus!

3.Moz.19:34

Lai svešinieks, kas jūsu vidū piemīt, jums būtu kā viens no jūsu pašu iedzimtajiem.

trešdiena, 2013. gada 2. janvāris

Ap.d.10:34-35

Pēteris sāka runāt, sacīdams: "Tiešām, es atzīstu, ka Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, bet ikvienā tautā Viņam ir tīkams, kas Viņu bīstas un taisnīgi dzīvo."

Sal.pam.1:7

Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums.

otrdiena, 2013. gada 1. janvāris

Ef.3:14-15

Es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu.

Jes.45:23-24

Manā priekšā locīsies visi ceļi un Man zvērēs ikviena mēle! Vienīgi tai Kungā - tā liecinās - ir pilnvērtīga taisnība un spēks.