otrdiena, 2018. gada 31. jūlijs

Atkl.19:11

Es redzēju debesis atvērtas, un raugi, balts zirgs, un kas uz tā sēdēja, tapa saukts Uzticīgs un Patiesīgs, un Tas tiesā un karo iekš taisnības.

Jes.37:16

Ak Kungs Cebaot, tu Izraēla Dievs, kas sēž pār ķerubiem, tu viens pats esi Dievs pār visām zemes valstīm, tu esi radījis debesis un zemi.

pirmdiena, 2018. gada 30. jūlijs

1.Tim.6:10-11

Naudas kārība ir visa ļaunuma sakne; pēc tās dzīdamies daži ir nomaldījušies no ticības un paši ar daudz sāpēm sadūrušies. Bet tu, Dieva cilvēks, bēdz no šīm lietām; dzenies pēc taisnības, dievbijāšanas, ticības, mīlestības, pacietības, laipnības.

Ps.119:36

Loki manu sirdi pie tavām liecībām, un ne pie mantu kārības.

svētdiena, 2018. gada 29. jūlijs

Jņ.1:18

Dievu neviens nekad nav redzējis: tas vienpiedzimušais Dēls, Tēva klēpī būdams, Tas mums to ir stāstījis.

Ebr.4:12

Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks, nekā kāds abējās pusēs griezīgs zobens, un spiežās cauri.

Jes.45:15

Patiesi, tu esi apslēpts Dievs, Izraēla Dievs, Pestītājs.

sestdiena, 2018. gada 28. jūlijs

Jer.1:12

Es būšu nomodā par savu vārdu, ka es to daru.

piektdiena, 2018. gada 27. jūlijs

Jņ.14:23

Jēzus atbildēja un uz to sacīja: ja kas Mani mīl, tas Manu vārdu turēs.

Ps.119:67

Pirms tapu pazemots, es alojos; bet nu es turu tavu vārdu.

ceturtdiena, 2018. gada 26. jūlijs

Jņ.3:16

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš Savu vienpiedzimušo Dēlu devis, ka visiem tiem, kas tic uz Viņu, nebūs pazust, bet dabūt mūžīgu dzīvošanu.

Jes.54:10

Kalni atkāpsies un pakalni šaubīsies, bet mana žēlastība no tevis neatkāpsies, un mana miera derība nešaubīsies, saka Tas Kungs, tavs apžēlotājs.

trešdiena, 2018. gada 25. jūlijs

1.Kor.11:11-12

Nedz vīrs ir bez sievas, nedz sieva bez vīra iekš Tā Kunga. Jo it kā sieva ir no vīra, tāpat arī vīrs ir caur sievu; bet viss tas ir no Dieva.

1.Moz.1:27

Dievs radīja cilvēku pēc sava ģīmja, pēc Dieva ģīmja viņš to radīja, un radīja tos vīrieti un sievieti.

otrdiena, 2018. gada 24. jūlijs

Atkl.3:20

Redzi, Es stāvu priekš durvīm un klaudzināju.

Jes.31:6

Atgriežaties, Izraēla bērni, pie tā, no kā tik tālu esat atkāpušies.

pirmdiena, 2018. gada 23. jūlijs

Mt.8:11

Daudzi nāks no rīta un no vakara puses un sēdēs ar Ābraāmu, Īzaku un Jēkabu Debesu valstībā.

1.Moz.26:4

Iekš tavas sēklas visas zemes tautas svētīsies.

svētdiena, 2018. gada 22. jūlijs

2.Tim.2:1

Topi spēcīgs iekš tās žēlastības, kas ir iekš Kristus Jēzus.

Ps.20:8

Šie paļaujas uz ratiem un šie uz zirgiem, bet mēs pieminam Tā Kunga, sava Dieva, vārdu.

sestdiena, 2018. gada 21. jūlijs

Ef.2:10

Mēs esam viņa darbs, radīti iekš Kristus Jēzus uz labiem darbiem, uz kuriem Dievs mūs papriekš ir sataisījis, ka mums iekš tiem būs staigāt.

1.Moz.2:7

Dievs Tas Kungs taisīja cilvēku no zemes pīšļiem un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu; tad cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.

piektdiena, 2018. gada 20. jūlijs

Rom.5:3-4

Mēs lielāmies arī ar bēdām, zinādami, ka bēdas dara pacietību, Un pacietība pastāvību, un pastāvība cerību.

Cah.13:9

Trešo daļu es likšu ugunī un tos šķīstīšu, kā sudrabu šķīstī, un tos pārbaudīšu, kā zeltu pārbauda. Tie piesauks manu vārdu, un es tos paklausīšu.

ceturtdiena, 2018. gada 19. jūlijs

Lk.9:46-47

Viņu starpā tādas domas cēlās, kurš no viņiem esot tas lielākais. Bet Jēzus viņu sirds domas redzēdams, ņēma vienu bērnu un to nostādīja Savā priekšā.

1.Lku.29:12

Tavā rokā ir spēks un vara.

trešdiena, 2018. gada 18. jūlijs

Jņ.6:37

Kas nāk pie Manis, to Es neizmetīšu ārā.

Jer.3:14

Atgriežaties, atkāpēji bērni, saka Tas Kungs, - jo es jūs esmu precējis un jūs uzņemšu, vienu no pilsētas un divas no cilts, un es jūs vedīšu uz Ciānu.

otrdiena, 2018. gada 17. jūlijs

Jņ.20:21

Miers ar jums! Kā Mani Tas Tēvs ir sūtījis, tā arī Es jūs sūtu.

2.Moz.19:6

Jūs man būsiet priesteru ķēniņa valstība un svēta tauta.

pirmdiena, 2018. gada 16. jūlijs

Ap.d.10:36

Tas ir tas vārds, ko viņš Izraēla bērniem ir sūtījis, pasludinādams prieku un mieru caur Jēzu Kristu: šis ir Kungs pār visiem.

Ps.29:11

Tas Kungs svētīs savus ļaudis ar mieru.

svētdiena, 2018. gada 15. jūlijs

1.Jņ.3:8

Tādēļ Dieva Dēls ir atspīdējis, ka Viņš velna darbus izārdītu.

Jes.25:5

Tu nospiedi svešo ļaužu trakumu; briesmīgo ļaužu dziesma apklusa.

sestdiena, 2018. gada 14. jūlijs

1.Jņ.2:29

Ja jūs zināt, ka Viņš ir taisns, tad zināt, ka ikviens, kas taisnību dara, no Viņa ir piedzimis.

Jes.30:18

Tas Kungs ir Dievs, kas tiesās: svētīgi visi, kas uz viņu cerē.

piektdiena, 2018. gada 13. jūlijs

Ap.d.17:27

Viņš nav tālu no neviena no mums.

Jes.45:12

Es esmu darījis zemi un radījis cilvēku zemes virsū.

ceturtdiena, 2018. gada 12. jūlijs

Lk.6:19

Visi tie ļaudis meklēja Viņu aizskart, jo spēks izgāja no Viņa un Viņš visus dziedināja.

Jes.11:2

Uz tā dusēs Tā Kunga Gars, gudrības un saprašanas Gars, padoma un stipruma Gars, atzīšanas un Dieva bijāšanas Gars.

trešdiena, 2018. gada 11. jūlijs

Ef.4:25

Tādēļ noliekat melus un runājiet patiesību, ikviens ar savu tuvāko.

Jes.6:5

Vai man! Jo man jāiet bojā, jo es esmu vīrs nešķīstām lūpām un dzīvoju starp ļaudīm, kam nešķīstas lūpas.

otrdiena, 2018. gada 10. jūlijs

Ebr.13:2

Neaizmirstiet labprāt dot mājas vietu.

Sal.pam.11:24

Cits izkaisa, un tam vēl krājās; un cits taupa pārlieku, bet tik uz trūcību.

pirmdiena, 2018. gada 9. jūlijs

Ef.5:1

Tad nu Dievam dzenaties pakaļ kā mīļi bērni.

Ps.37:28

Tas Kungs mīl tiesu.

svētdiena, 2018. gada 8. jūlijs

Lk.11:3

Mūsu dienišķu maizi dod mums ikdienas.

Ps.104:14

Tu liec zālei augt priekš lopiem un sējai cilvēkam par labu, lai nāk maize no zemes.

piektdiena, 2018. gada 6. jūlijs

1.Pēt.3:12

Tā Kunga acis ir pār taisniem un viņa ausis uz viņu lūgšanām.

Ps.94:9

Kas ausi ir dēstījis, vai tas nedzirdēs? Kas aci darījis, vai tas neredzēs?

ceturtdiena, 2018. gada 5. jūlijs

2.Tim.4:2

Pasludini to vārdu, dari to laikā, nelaikā.

2.Lku.18:13

Tas Kungs dzīvo: ko mans Dievs man sacīs, to es runāšu.

trešdiena, 2018. gada 4. jūlijs

Lk.19:37

Viss mācekļu pulks iesāka Dievu priecīgi teikt ar skaņu balsi par visiem tiem brīnumiem, ko tie bija redzējuši.

Ps.103:1

Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas iekš manis, viņa svēto vārdu.

otrdiena, 2018. gada 3. jūlijs

Mk.5:19

Ej savās mājās pie tiem savējiem un stāsti tiem, kādas lietas Tas Kungs tev darījis, un kā Viņš par tevi apžēlojies.

Ps.116:12

Kā es Tam Kungam maksāšu visas labdarīšanas, ko viņš pie manis darījis?

pirmdiena, 2018. gada 2. jūlijs

Fil.2:27

Viņš arī gulēja uz miršanu, bet Dievs par viņu ir apžēlojies, tomēr nevien par viņu, bet arī par mani, ka man nenāktu noskumšana uz noskumšanu.

Īj.10:12

Dzīvību un žēlastību tu man esi devis, un tavas acis sargāja manu dvēseli.

svētdiena, 2018. gada 1. jūlijs

1.Pēt.1:13

Apjoziet savas sirds gurnus un skaidrā prātā ceriet pilnīgi uz to žēlastību, kas jums taps atnesta, kad Jēzus Kristus parādīsies.

Jes.60:10

Savā dusmībā es tevi esmu sitis, bet savā žēlastībā es par tevi esmu apžēlojies.