otrdiena, 2017. gada 31. oktobris

Rom.15:7

Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu.

Ps.34:15

Novērsies no ļauna un dari labu! Meklē mieru un dzenies pēc tā!

pirmdiena, 2017. gada 30. oktobris

Rom.8:32

Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?

Ec.36:11

Es jums darīšu vairāk laba nekā agrāk, lai jūs atzīstat, ka Es esmu Tas Kungs.

svētdiena, 2017. gada 29. oktobris

1.Kor.14:3

Kas pravieto, tas runā cilvēku celšanai, pamudināšanai un iepriecināšanai.

Am.7:14-15

Es esmu gans, kas audzē meža vīģes. Bet Tas Kungs paņēma mani no ganāmā pulka un sacīja man: "Ej un uzstājies kā pravietis pret Manu Israēla tautu!"

sestdiena, 2017. gada 28. oktobris

Mt.24:14

Šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.

Jes.48:20

Ar priecīgu balsi pasludiniet to un dariet zināmu! Lai šī vēsts aiziet līdz zemes galiem! Sludiniet: Tas Kungs ir izglābis Savu kalpu Jēkabu!

piektdiena, 2017. gada 27. oktobris

1.Tes.5:5

Jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.

Jes.2:5

Nāc, staigāsim Tā Kunga gaismā!

ceturtdiena, 2017. gada 26. oktobris

Fil.2:3-4

Pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām.

Jes.56:1

Sargiet tiesu un uzturiet taisnību! Jo tuvu pienākusi ir Mana pestīšana, lai īstenotos, un Mana taisnība, lai kļūtu skaidri redzama.

trešdiena, 2017. gada 25. oktobris

Ebr.10:23

Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir Tas, kas apsolījis.

Raudu dz.3:26

Ir labi klusā garā gaidīt uz Tā Kunga palīdzību.

otrdiena, 2017. gada 24. oktobris

Atkl.15:3

Lieli un brīnišķīgi ir Tavi darbi, Kungs Dievs, Visuvaldītāj; taisni un patiesi Tavi ceļi, tautu Ķēniņ!

Jes.65:18

Priecājieties un līksmojiet vienmēr par to, ko Es radu.

pirmdiena, 2017. gada 23. oktobris

Fil.2:13

Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta.

Sal.pam.16:3

Uztici Tam Kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies.

svētdiena, 2017. gada 22. oktobris

Lk.5:5

Sīmanis atbildēja un Viņam sacīja: "Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu es gribu tīklu izmest."

1.Lku.22:16

Celies un rīkojies, un lai Tas Kungs ir ar tevi!

sestdiena, 2017. gada 21. oktobris

Lk.8:48

Jēzus tai sacīja: "Mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi, ej ar mieru!"

Ps.39:8

Nu uz ko tad, Kungs, lai es ceru? Mana cerība ir vienīgi uz Tevi.

piektdiena, 2017. gada 20. oktobris

Rom.12:10

Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā.

1.Moz.5:2

Viņš tos radīja vīrieti un sievieti, un Viņš tos svētīja un deva tiem vārdu "cilvēks".

ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

Kol.2:7

Sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā!

Ps.92:6

Cik lieli ir Tavi darbi, ak, Kungs, cik ļoti dziļas Tavas domas!

trešdiena, 2017. gada 18. oktobris

2.Tim.2:19

Stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu: Tas Kungs pazīst savējos, un: lai atturas no netaisnības ikviens, kas daudzina Tā Kunga Vārdu.

2.Sam.12:9

Kāpēc tad tu esi noniecinājis Tā Kunga vārdu, darīdams to, kas ļauns Viņa acīs?

otrdiena, 2017. gada 17. oktobris

Lk.11:9

Klauvējiet, tad jums taps atvērts.

Joēla 3:5

Tad notiks, ka izglābs sevi ikviens, kas piesauks Tā Kunga Vārdu.

pirmdiena, 2017. gada 16. oktobris

1.Tes.5:9

Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Jes.51:6

Debesis izkūpēs kā dūmi, un zeme sadils un sabirzīs kā drēbe, un tās iedzīvotāji nobeigsies kā odi. Taču Mana palīdzība paliks mūžīgi.

svētdiena, 2017. gada 15. oktobris

Lk.22:40

Lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā.

Jon.2:8

Kad mana dvēsele bija pagurusi baiļu mazdūšībā, es atcerējos Tevi, ak, Kungs, un mana lūgšana nonāca pie Tevis.

sestdiena, 2017. gada 14. oktobris

Lk.3:10-11

Ļaudis viņu jautāja: "Ko tad mums būs darīt?" Bet viņš tiem atbildēja, sacīdams: "Kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav, un, kam ir pārtika, lai dara tāpat."

5.Moz.30:14

Tas vārds ir ļoti tuvu pie tevis, tavā mutē un tavā sirdī, lai tu to pildītu.

piektdiena, 2017. gada 13. oktobris

LK.6:21

Svētīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs būsit paēduši! Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesities!

Jes.61:10

Mana dvēsele ir līksma par manu Dievu! Jo Viņš mani ģērbj pestīšanas drēbēs un mani apsedz ar taisnības apsegu.

ceturtdiena, 2017. gada 12. oktobris

Kol.1:27-28

Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti, Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība. Viņu mēs sludinām.

Jer.29:11

Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.

trešdiena, 2017. gada 11. oktobris

Ap.d.17:27

Viņš nav tālu nevienam no mums.

Ps.107:23-24, 31

Tie, kas ar kuģiem brauca pa jūru un veica lielos ūdeņos savus darījumus, tie redzēja Tā Kunga darbus un Viņa brīnumus jūras virsū un dziļumos. Viņi lai pateicas Tam Kungam par Viņa žēlastību un par Viņa brīnuma darbiem, ko Viņš dara cilvēku bērniem.

otrdiena, 2017. gada 10. oktobris

Ap.d.5:29

Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.

Dan.4:31

Es teicu to Visuaugstāko, es slavēju un pagodināju To, kas dzīvo mūžīgi, kura vara un valdonība ir mūžīga.

pirmdiena, 2017. gada 9. oktobris

Lk.9:33

Pēteris sacīja uz Jēzu: "Meistar, šeit mums ir labi, taisīsim trīs teltis, vienu Tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam," - un viņš nezināja, ko viņš runāja.

Sal.māc.3:1

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.

svētdiena, 2017. gada 8. oktobris

Kol.3:8-9

Tagad visu to atmetiet: dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus.

Am.5:15

Ienīstiet ļauno un mīliet labo, un spriediet arvien vārtos tiesu pēc taisnības, tad Dievs, Tas Kungs Cebaots, būs žēlīgs.

sestdiena, 2017. gada 7. oktobris

Atkl.21:3-4

Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.

Jes.30:26

Mēness gaisma būs kā saules gaisma, un saules gaisma būs septiņreiz gaišāka nekā septiņu dienu gaisma, kad Tas Kungs sasēja Savas tautas vātis un dziedēja viņas brūces.

piektdiena, 2017. gada 6. oktobris

Jņ.21:3-4

Mācekļi aizgāja un iekāpa laivā, bet tanī naktī nekā nedabūja. Rītam austot, Jēzus stāvēja krastā.

Ps.143:8

Liec man piedzīvot Tavu žēlastību jau no paša rīta, jo es paļaujos uz Tevi!

ceturtdiena, 2017. gada 5. oktobris

Rom.5:11

Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu.

Jes.50:9

Redzi, Dievs Tas Kungs man palīdz; kas atzīs mani par vainīgu?

trešdiena, 2017. gada 4. oktobris

Ebr.11:32-34

Ko vēl lai saku? Man pietrūktu laika stāstīt par Gideonu, Baraku, Sampsonu, Jeftu, Dāvidu, Samuēlu un praviešiem, kas ar ticību valstis ir uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, lauvu rīkles aizbāzuši, uguns spēku nodzēsuši, zobena asmenim izbēguši, pārvarējuši nespēku.

Ps.44:2

Dievs, paši savām ausīm mēs esam dzirdējuši, mūsu tēvi to ir pauduši: lielus darbus Tu esi darījis viņu dienās, sendienās.

otrdiena, 2017. gada 3. oktobris

Kol.1:19-20

Visai Dieva pilnībai labpatika iemājot Viņā, lai caur Viņu un uz Viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar Viņa krusta asinīm visu starpā mieru - gan debesīs, gan virs zemes.

Ps.107:2-3, 8

Tie, ko Tas Kungs spaidītāja rokas un sapulcinājis no visām zemēm, no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un no jūras. Bet viņi lai pateicas Tam Kungam par Viņa žēlastību un par Viņa brīnuma darbiem, ko Viņš dara cilvēku bērnu vidū.

pirmdiena, 2017. gada 2. oktobris

Jņ.8:12

Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: "ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."

Jes.42:6

Es, Tas Kungs, tevi aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie rokas un pasargāju.

svētdiena, 2017. gada 1. oktobris

Rom.4:17

Dievs sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu.

1.Sam.1:11

Kungs Cebaot! Ja Tu Savas kalpones bēdas uzlūkotu un ja Tu mani atcerētos un Tu arī neaizmirstu Savu kalponi.