sestdiena, 2019. gada 30. novembris

Rom.12:12

Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, pastāvīgi lūgšanās.

Jes.49:23

Tu manīsi, ka Es esmu Tas Kungs, pie kā netop kaunā, kas uz Mani cerē.

piektdiena, 2019. gada 29. novembris

Mt.8:11

Daudzi nāks no rīta un no vakara puses un sēdēs ar Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu Debesu valstībā.

Ps.103:13

Tā kā tēvs apžēlojās par bērniem, tā Tas Kungs žēlo tos, kas Viņu bīstas.

ceturtdiena, 2019. gada 28. novembris

Mt.7:11

Ja tad jūs, ļauni būdami, zināt saviem bērniem dot labas dāvanas, vai jo vairāk jūsu Tēvs debesīs nedos laba tiem, kas viņu lūdz?

Ps.6:5

Griezies atpakaļ, Kungs, izglābi manu dvēseli, atpestī mani tavas žēlastības dēļ.

trešdiena, 2019. gada 27. novembris

Jēk.1:18

Pēc sava prāta Viņš mūs ir dzemdinājis caur to patiesības vārdu, ka mēs būtu Viņa radījumu pirmaji.

3.Moz.19:2

Jums būs svētiem būt, jo es, Tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts.

otrdiena, 2019. gada 26. novembris

Fil.3:14

Aizmirsdams to, kas aiz manis, es stiepjos uz to, kas priekšā.

Ps.16:11

Tu man dari zināmu dzīvības ceļu.

pirmdiena, 2019. gada 25. novembris

2.Kor.3:5-6

Ka esam derīgi, tas ir no Dieva; Tas mūs arī ir darījis derīgus, kalpot jaunai derībai.

1.Moz.17:9

Dievs sacīja uz Ābraāmu: tev būs manu derību turēt, tev un tavam dzimumam pēc tevis uz bērnu bērniem.

svētdiena, 2019. gada 24. novembris

Mt.5:4

Svētīgi tie, kam ir bēdas, jo tie taps iepriecināti.

Ps.97:11

Taisnam aust gaišums, un prieks sirdsskaidriem.

sestdiena, 2019. gada 23. novembris

2.Kor.6:4,10

Ikkatrā lietā mēs sevi pašus darām pieņēmīgus, it kā Dieva kalpi: it kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi, it kā nabagi, bet darīdami daudz bagātus, it kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas.

Ps.23:1

Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.

piektdiena, 2019. gada 22. novembris

Mt.18:20

Kur divi vai trīs ir sapulcināti Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.

Ps.84:4

Putniņš ir atradis namu un bezdelīga savu ligzdu, kur tā savus bērnus izperē, - pie taviem altāriem, Kungs Cebaot, mans ķēniņš un mans Dievs.

ceturtdiena, 2019. gada 21. novembris

Rom.16:25, 27

Tam, kas jūs spēj stiprināt pēc mana evaņģēlija un Jēzus Kristus sludināšanas, Tam vienam gudram Dievam lai ir gods mūžīgi caur Jēzu Kristu.

Jer.32:27

Redzi, es esmu Tas Kungs, Dievs pār visu miesu. Vai kāda lieta man neiespējama?

trešdiena, 2019. gada 20. novembris

Ef.5:18-19

Topiet piepildīti ar Garu, runādami savā starpā slavas dziesmās un pateicības dziesmās un garīgās dziesmās, dziedādami.

Ps.71:23

Manas lūpas gavilēs, kad es tev dziedāšu, ir mana dvēsele, ko tu esi atpestījis.

otrdiena, 2019. gada 19. novembris

1.Kor.4:20

Dieva valstība nestāv vārdos, bet spēkā.

Jer.1:19

Tie karos pret tevi, bet nekā neiespēs pret tevi; jo es esmu ar tevi, saka Tas Kungs, tevi izglābt.

pirmdiena, 2019. gada 18. novembris

Rom.8:35

Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai bailība, vai vajāšana, vai bads, vai plikums, vai liksta, vai zobens?

Ps.139:5

Tu meties ap mani pakaļā un priekšā un turi savu roku pār mani.

svētdiena, 2019. gada 17. novembris

Kol.1:13-14

Tas mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārstādījis sava mīļā Dēla valstībā, Iekš kā mums ir tā pestīšana caur Viņa asinīm, tā grēku piedošana;

Soģ.10:10

Izraēla bērni brēca uz To Kungu un sacīja: mēs pret tevi esam grēkojuši, jo mēs savu Dievu esam atstājuši.

sestdiena, 2019. gada 16. novembris

Mt.25:31-32

Kad Tas Cilvēka Dēls nāks savā godībā, un visi svētie eņģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs uz Sava godības krēsla. Un visi ļaudis taps sapulcināti Viņa priekšā.

1.Sam.2:10

Tas Kungs tiesās zemes galus un dos savam ķēniņam spēku.

piektdiena, 2019. gada 15. novembris

Jēk.3:9-10

Ar to mēs slavējam To Kungu un Tēvu, un ar to mēs nolādam cilvēkus, kas pēc Dieva ģīmja radīti. No tās pašas mutes iziet svētīšana un lādēšana. Tam nebūs tā notikt, mani brāļi.

Sal.pam.10:19

Vārdu pulkā netrūkst grēku, bet kas savas lūpas valda, ir gudrs.

ceturtdiena, 2019. gada 14. novembris

Fil.2:13

Dievs ir, kas iekš jums padara gan gribēšanu, gan padarīšanu pēc sava labā prāta.

Ps.118:25

Ak Kungs, palīdzi nu! ak Kungs, lai labi izdodas!

trešdiena, 2019. gada 13. novembris

Kol.2:9-10

Iekš Kristus Jēzus mājo visa dievības pilnība cilvēka miesās. Un jūs esat pilnīgi iekš viņa, kas ir visas varas un valdības galva.

Mih.5:3

Viņš taps liels līdz pasaules galiem.

otrdiena, 2019. gada 12. novembris

Mt.9:36

Kad Viņš tos ļaužu pulkus redzēja, tad Viņam sirds par tiem iežēlojās, jo tie bija izklīduši un pamesti, kā avis, kam nav gana.

Ec.34:11

Tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es, tiešām es vaicāšu pēc savām avīm un tās meklēšu.

pirmdiena, 2019. gada 11. novembris

Rom.16:19

Es gribu, ka jūs esat gudri uz labu, bet nejēgas uz ļaunu.

1.Sam.12:15

Ja jūs Tā Kunga balsij neklausīsiet un Tā Kunga mutei pretī turēsities, tad Tā Kunga roka būs pret jums, kā pret jūsu tēviem.

svētdiena, 2019. gada 10. novembris

1.Kor.3:7

Nedz tas dēstītājs ir kas, nedz tas slacinātājs, bet Dievs, kas audzina.

Ps.127:1

Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad sargs velti nomodā.

sestdiena, 2019. gada 9. novembris

Ap.d.17:29

Mums, kas Dieva rada esam, nebūs domāt, dievību esam līdzīgu zeltam vai sudrabam vai akmenim, kādam caur cilvēka gudrību un izdomāšanu iztaisītam tēlam.

Jes.40:13

Kas ir pamācījis Tā Kunga Garu un bijis viņa padoma devējs?

piektdiena, 2019. gada 8. novembris

Jēk.5:16

Izsūdziet cits citam noziegumus un lūdziet cits par citu, ka topat veseli.

1.Sam.7:8

Izraēla bērni sacīja uz Samuēli: nemities mūsu dēļ brēkt uz To Kungu, mūsu Dievu.

ceturtdiena, 2019. gada 7. novembris

Jņ.14:2

Mana Tēva namā ir daudz dzīvokļu.

1.Lku.29:15

<ēs esam svešinieki un piemitēji tavā priekšā, kā visi mūsu tēvi; mūsu dienas virs zemes ir kā ēna.

trešdiena, 2019. gada 6. novembris

Mt.24:14

Šis evaņģēlijs no (Dieva) valstības visā pasaulē taps sludināts visām tautām, un tad nāks tas gals.

Ps.86:9

Visas tautas, Kungs, ko tu esi radījis, nāks un pielūgs tavā priekšā, un godās tavu vārdu.

otrdiena, 2019. gada 5. novembris

Jņ.12:46

Es, tas gaišums, esmu nācis pasaulē, lai ikkatrs, kas tic uz Mani, nepaliek tumsībā.

Jes.60:1

Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi.

pirmdiena, 2019. gada 4. novembris

Fil.1:27

Tikai turaties cienīgi pēc Kristus evaņģēlija.

Ps.103:17-18

Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam pār tiem, kas viņu bīstas, un viņa taisnība līdz bērnu bērniem Pie tiem, kas viņa derību tur.

svētdiena, 2019. gada 3. novembris

Ap.d.4:33

Ar lielu spēku tie apustuļi deva liecību par Tā Kunga Jēzus augšāmcelšanos, un liela žēlastība bija pār tiem visiem.

Ps.51:17

Kungs, atdari manas lūpas, tad mana mute izteiks tavu slavu.

sestdiena, 2019. gada 2. novembris

1.Tim.6:20

Glabā to uzticēto mantu, atraudamies no tām nesvētām valodām un tukšām strīdu runām.

Sal.pam.11:13

Mēlnesis apkārt lienot izmuld, kas slēpjams; bet kam uzticīgs prāts, tas to apklāj.

piektdiena, 2019. gada 1. novembris

Ef.1:7

Iekš Kristus mums ir atpestīšana caur viņa asinīm, grēku piedošana, pēc viņa bagātās žēlastības.

Ps.25:11

Tava vārda dēļ, ak Kungs! piedod manu noziegumu, jo tas ir liels.