trešdiena, 2016. gada 31. augusts

Mk.10:14

Jēzus, to redzēdams, apskaitās un tiem sacīja: "Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība."

Ps.8:3

No bērnu un zīdaiņu mutes Tu Sev esi izveidojis pretspēku Saviem pretiniekiem.

otrdiena, 2016. gada 30. augusts

Lk.12:6

Vai piecus zvirbuļus nepārdod par divām artavām? Un neviens no tiem nav aizmirsts Dieva priekšā.

1.Moz.2:19-20

Dievs Tas Kungs veidoja no zemes ikvienu lauka zvēru un ikvienu putnu gaisā un pieveda tos pie cilvēka, lai redzētu, kādā vārdā viņš tos nosauks, un, kā cilvēks nosauktu ikvienu dzīvu radījumu, tāds lai būtu tā vārds. Un cilvēks nosauca vārdā visus lopus, visus putnus gaisā un visus lauka zvērus.

pirmdiena, 2016. gada 29. augusts

Jēk.2:1

Lai mūsu godības Kunga Jēzus Kristus ticība jums nesaistās ar cilvēka vaiga uzlūkošanu.

3.Moz.19:15

Tev nebūs zemākā vaigu nievāt un tev nav godbijībā jābīstas lielais.

svētdiena, 2016. gada 28. augusts

2.Kor.4:8-9

Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti; esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti; esam satriekti, tomēr neesam pazuduši.

2.Sam.22:3

Mans Dievs ir mana klints, tajā es glābšos, mans lielais vairogs un manas pestīšanas rags, mans augstais sargs, mans patvērums, mans pestītājs, kas Tu mani atpestī no varmācībām.

sestdiena, 2016. gada 27. augusts

Rom.2:16

Tai dienā, kad Dievs caur Jēzu Kristu spriedīs tiesu par to, kas cilvēkos apslēpts.

Dan.12:2

Daudzi no tiem, kas dus zemes pīšļos, uzmodīsies: citi mūžīgai dzīvībai, citi mūžīgam negodam un kaunam.

piektdiena, 2016. gada 26. augusts

Ebr.10:35

Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga!

Dan.6:23

Un pavēlēja Daniēlu izvilkt no lauvu bedres. Izrādījās, ka viņam nebija ne mazākā ievainojuma, jo viņš bija pilnīgi uzticējies savam Dievam.

ceturtdiena, 2016. gada 25. augusts

Lk.10:20

Priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.

Ps.71:23

Lai gavilē manas lūpas, kad es Tev spēlēju, un mana dvēsele, ko Tu esi atpestījis.

trešdiena, 2016. gada 24. augusts

1.Tes.5:14-15

Pamācait nekārtīgos, iedrošinait bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem! Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem.

Hoz.10:12

Sējiet taisnību, tad jūs pļausit mīlestību.

otrdiena, 2016. gada 23. augusts

Mk.2:27

Sabats ir celts cilvēka dēļ.

2.Moz.20:9-10

Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt.

pirmdiena, 2016. gada 22. augusts

Jņ.12:46

Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā.

2.Sam.22:29

Tu, ak, Kungs, esi mans spīdeklis, un Tu, mans Dievs, apgaismo manu tumsu.

svētdiena, 2016. gada 21. augusts

1.Jņ.3:19-20

No tā mēs zināsim, ka piederam patiesībai un varēsim savu sirdi Viņa priekšā klusināt, ka, ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas.

Īj.9:2-3

Kurš cilvēks ir taisns Dieva priekšā? Tiešām, ja kāds gribētu tiesāties ar Viņu, tad tam nebūtu iespējams atbildēt ne uz vienu no Viņa tūkstoš jautājumiem.

sestdiena, 2016. gada 20. augusts

1.Jņ.3:1

Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni.

Ps.105:5

Pieminiet Viņa brīnuma darbus, ko Viņš darījis, Viņa zīmes un Viņa mutes spriedumus.

piektdiena, 2016. gada 19. augusts

2.Kor.1:7

Mūsu cerība par jums ir stipra, jo mēs zinām, ka jums ir dalība kā ciešanās, tā arī iepriecā.

Jer.32:42

Tā saka Tas Kungs: kā Es šai tautai uzsūtīju lielu nelaimi, tā Es tai sūtīšu visu labu, ko Es tai esmu solījis.

ceturtdiena, 2016. gada 18. augusts

Ap.d .28:31

Sludinādams Dieva valstību un, neviena nekavēts, ar lielu drosmi mācīdams par Kungu Jēzu Kristu.

Ps.18:50

Es Tevi gribu slavēt tautu vidū, ak, Kungs, un dziedāt par godu Tavam Vārdam, Tev,

trešdiena, 2016. gada 17. augusts

Atkl.22:17

Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas.

Jes.41:17

Cietēji un nabagi meklē ūdeni un neatrod, viņu mēle ir izslāpusi un iztvīkusi; Es, Tas Kungs, tos paklausīšu.

otrdiena, 2016. gada 16. augusts

Jņ.10;16

Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts; arī tās Man jāatved; arī viņas dzirdēs Manu balsi, un būs viens ganāms pulks un viens gans.

Jer.23:3

Es pulcināšu Savas atlikušās avis no visām zemēm, kurās Es tās biju izkaisījis, un tās atvedīšu atpakaļ uz viņu ganībām, un tās būs auglīgas un vairosies.

pirmdiena, 2016. gada 15. augusts

Mt.13:47

Vēl Debesu valstība līdzinās tīklam, izmestam jūrā, kas savilka visādas zivis.

Sal.pam.15:3

Tā Kunga acis ir visur, un tās noraugās kā uz ļaunajiem, tā arī uz rimtajiem.

svētdiena, 2016. gada 14. augusts

2.Tes.1:12

Lai tā jūsos tiktu pagodināts mūsu Kunga Jēzus Vārds.

Ps.66:4

Visa pasaule lai zemojas Tavā priekšā un dzied Tev, slavē Tavu Vārdu!

sestdiena, 2016. gada 13. augusts

1.Jņ.1:9

Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.

Jon.3:9

Kas gan lai zina? Varbūt Dievam paliek mūsu žēl un Viņš ļaujas novērst Sevi no Savām bargajām dusmām, tā ka mēs nepazūdam!

piektdiena, 2016. gada 12. augusts

2.Pēt.1:3

Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai.

1.Ķēn.8:58

Lai Viņš mūsu sirdis pievērš Sev, lai mēs staigājam visos Viņa ceļos.

ceturtdiena, 2016. gada 11. augusts

Lk.7:13-14

To redzējis, Tas Kungs par to iežēlojās un tai sacīja: "Neraudi!" Un piegājis Viņš aizskāra zārku, un nesēji apstājās, un Viņš sacīja: "Jaunekli, Es tev saku: celies augšā!"

Ps.80:20

Ak, Kungs, Dievs Cebaot, atjauno mūs! Liec Savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirgstam!

trešdiena, 2016. gada 10. augusts

Lk.19:5-6

Jēzus, tai vietā nācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu: "Caķej, kāp steigšus zemē, jo Man šodien jāiegriežas tavā namā." Un tas steigšus nokāpa zemē un Viņu uzņēma pie sevis ar prieku.

Ps.40:17

Lai gavilē un priecājas par Tevi visi, kas Tevi meklē!

otrdiena, 2016. gada 9. augusts

Atkl.3:17

Tu saki: es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails.

2.Moz.10:3

Tā saka Tas Kungs, ebreju Dievs: cik ilgi tu liegsies Man paklausīt?

pirmdiena, 2016. gada 8. augusts

Gal.4:9

Tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši vai, labāki sakot, kad Dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal atgriežaties pie nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem un tiem atkal no jauna gribat kalpot?

Ps.33:16

Nedz lieli karapulki sargā ķēniņu, nedz arī liels miesas spēks izglābj varoni.

svētdiena, 2016. gada 7. augusts

Mt.23:10

Viens ir jūsu vadonis, Kristus.

Jer.2:28

Kur tad ir tavi dievi, ko tu sev pats darināji? Lai tie ceļas, ja tie var tev palīdzēt vajadzības brīdī!

sestdiena, 2016. gada 6. augusts

Jņ.16:24

Lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs.

Ps.32:10

Kas uz To Kungu cer, to Viņš ietin Savā žēlastībā.

piektdiena, 2016. gada 5. augusts

Ebr.13:20-21

Miera Dievs, kas no miroņiem paaugstinājis mūsu Kungu Jēzu, lielo avju ganu, mūžīgās derības asiņu dēļ, Tas lai ikkatrā labā darbā dara jūs spējīgus piepildīt Viņa gribu.

Ps.29:11

Tas Kungs lai piešķir spēku Savai tautai.

ceturtdiena, 2016. gada 4. augusts

2.Kor.6:2

Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena.

Jes.55:6

Meklējiet To Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu!

trešdiena, 2016. gada 3. augusts

Atkl.11:15

Pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu Kungam un Viņa Svaidītajam, un Viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam.

Dan.4:32

Viņš dara pēc Sava prāta ar debesu pulkiem un ar zemes iedzīvotājiem. Nav neviena, kas varētu aizkavēt Viņa roku un Viņam sacīt: ko Tu tur dari?

otrdiena, 2016. gada 2. augusts

Fil.2:11

Visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu.

Ps.145:4

Paaudžu paaudzes slavēs Tavus darbus un paudīs Tavu varu.

pirmdiena, 2016. gada 1. augusts

Mt.25:35

Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši.

5.Moz.10:17-19

Dievs, kas neviena vaigu neuzlūko un uzpirkšanas dāvanas neņem, kas bāreņiem un atraitnēm gādā viņu tiesu un kas mīl svešinieku, dodams viņam gan maizi, gan drēbes. Tāpēc mīliet svešinieku.