otrdiena, 2016. gada 31. maijs

Jņ.15;12

Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis.

Ps.106:3

Svētīgi tie, kas turas pie patiesības un dara taisnību vienumēr!

pirmdiena, 2016. gada 30. maijs

Mt.28:20

Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.

2.Moz.3:14

ES ESMU, kas ES ESMU.

svētdiena, 2016. gada 29. maijs

Mt.11:28

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.

Ps.143:6

Es paceļu savas rokas pret Tevi, mana dvēsele tvīkst pēc Tevis kā izslāpusi zeme.

sestdiena, 2016. gada 28. maijs

1.Kor.6:14

Dievs ir To Kungu uzmodinājis, un Viņš uzmodinās arī mūs ar Savu spēku.

Īj.33:28

Dievs izglāba manu dvēseli no bojā ejas kapā, un mana dzīvība priecājas, skatīdama gaismu!

piektdiena, 2016. gada 27. maijs

2.Kor.12:9

Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās.

Ps.74:21

Lai apspiestais neaiziet vīlies un apkaunots, lai zemais un nabags slavē Tavu Vārdu!

ceturtdiena, 2016. gada 26. maijs

Mk.16:15

Viņš tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai."

Jes.12:4

Pasludiniet Viņa darbus tautu starpā! Daudziniet, ka augsti teicams un dižens ir Viņa Vārds!

trešdiena, 2016. gada 25. maijs

2.Tim.4:17

Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku.

Ps.91:11-12

Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.

otrdiena, 2016. gada 24. maijs

2.Kor.6:14

Kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību?

Jes.10:1.2

Bēdas tiem, kas izdod netaisnus likumus, un tiem, kas raksta smagus tiesiskus noteikumus, lai grozītu tiesu nabagiem un laupītu tiesības manas tautas cietējiem.

pirmdiena, 2016. gada 23. maijs

Rom.12:10

Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā.

3.Moz.19:32

Sirmas galvas priekšā tev būs piecelties, un godini vecu cilvēku.

svētdiena, 2016. gada 22. maijs

Ef.2:18

Caur Viņu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie Tēva vienā Garā.

Cah.8:21

Iesim pielūgt To Kungu un meklēt To Kungu Cebaotu; es arī iešu!

sestdiena, 2016. gada 21. maijs

Mt.6:31

Jums nebūs zūdīties.

Ps.84:12

Saule un vairogs ir Tas Kungs, mūsu Dievs.

piektdiena, 2016. gada 20. maijs

Ef.4:25

Atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko.

2.Moz.23:1

Nesniedz roku ļaundarim, tā atbalstot viltus liecību.

ceturtdiena, 2016. gada 19. maijs

Mk.13:31

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs.

Jes.40:8

Zāle nokalst, puķe novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi!

trešdiena, 2016. gada 18. maijs

Ef.4:24

Jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā.

3.Moz.19:2

Topiet svēti, tāpēc ka Es, Tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts!

otrdiena, 2016. gada 17. maijs

2.Tim.1:6

Es atgādinu tev atdzīvināt Dieva žēlastības dāvanu, kas dota tev ar manu roku uzlikšanu.

Jes.61:6

Jūs sauks par Tā Kunga priesteriem un turēs par mūsu Dieva kalpiem.

pirmdiena, 2016. gada 16. maijs

1.Pēt.2:25

Jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu Gana un Sarga.

Cah.13:9

Es viņiem atbildēšu un teikšu: tā ir Mana tauta! Un viņi teiks: Tas Kungs ir mans Dievs!

svētdiena, 2016. gada 15. maijs

Ebr.13:9

Ir labi, ka sirds tiek stiprināta žēlastībā.

Ps.119:10

Es Tevi meklēju no visas sirds. Neļauj man aizmaldīties projām no Taviem baušļiem.

sestdiena, 2016. gada 14. maijs

1.Tes.4:3

Tāda ir Dieva griba - lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības!

5.Moz.5:21

Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu.

piektdiena, 2016. gada 13. maijs

1.Jņ.1:7

Ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.

Ps.130:4

Pie Tevis ir piedošana, lai Tevi bīstas.

ceturtdiena, 2016. gada 12. maijs

1.Tim.6:12

Cīnies labo ticības cīņu.

Joz.8:1

Nebīsties un nešaubies!

trešdiena, 2016. gada 11. maijs

Mk.5:41-42

Viņš satvēra bērna roku un saka uz to: "Talita, kūmi!" Tas ir tulkots: "Meitiņ, Es tev saku, celies augšā!" Un meitiņa tūlīt cēlās un staigāja.

Jes.60:16

Es, Tas Kungs, esmu tavs Glābējs un Pestītājs.

otrdiena, 2016. gada 10. maijs

2.Kor.3:5

Ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt; bet, ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva,

Cah.8:13

Es jūs no tā atsvabināšu, lai jums būtu sava svētība.

pirmdiena, 2016. gada 9. maijs

Kol.1:5-6

Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši, kad klausījāties evaņģēlija patiesības vārdu, kas aizgājis līdz jums; jo tas visā pasaulē nes augļus.

Ec.16:62

Es apstiprināšu Savu derību ar tevi, lai tu atzīsti, ka Es esmu Tas Kungs,

svētdiena, 2016. gada 8. maijs

Rom.12:11-12

Esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās.

Jer.20:13

Dziediet Tam Kungam, slavējiet To Kungu! Jo Viņš izglāba nabaga cilvēka dzīvību no ļaundaru rokas!

sestdiena, 2016. gada 7. maijs

Mt.7:21

Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu.

Mal.3:18

Jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas Viņam nekalpo.

piektdiena, 2016. gada 6. maijs

2.Tim.2:24-25

Mūsu Kunga kalpam nepienākas ķildoties, bet būt laipnam pret visiem, izveicīgam mācīšanā un panest ļaunumu, tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus.

Sal.pam.15:1

Miermīlīga atbilde apklusina dusmas, bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu.

ceturtdiena, 2016. gada 5. maijs

Mt.28:18

Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.

Ps.46:2-3

Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies.

trešdiena, 2016. gada 4. maijs

Mt.13:43

Taisnie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā.

Ps.118:15-16

Gaviles un uzvaras prieks atskan taisno teltīs: "Tā Kunga labā roka dara varenus darbus, Tā Kunga labā roka ir augstu pacelta, Tā Kunga labā roka dara varenus darbus!"

otrdiena, 2016. gada 3. maijs

Mk.1:15

Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju.

Ps.51:15

Es mācīšu pārkāpējiem Tavus ceļus, lai grēcinieki atgriežas pie Tevis.

pirmdiena, 2016. gada 2. maijs

2.Kor.5:21

To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.

Jes.53:12

Viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem.

svētdiena, 2016. gada 1. maijs

2.Tim.2:8

Turi prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem.

Jer.24:7

Es tiem piešķiršu gribu Mani atzīt, ka Es esmu Tas Kungs.