trešdiena, 2019. gada 13. novembris

Kol.2:9-10

Iekš Kristus Jēzus mājo visa dievības pilnība cilvēka miesās. Un jūs esat pilnīgi iekš viņa, kas ir visas varas un valdības galva.

Mih.5:3

Viņš taps liels līdz pasaules galiem.

otrdiena, 2019. gada 12. novembris

Mt.9:36

Kad Viņš tos ļaužu pulkus redzēja, tad Viņam sirds par tiem iežēlojās, jo tie bija izklīduši un pamesti, kā avis, kam nav gana.

Ec.34:11

Tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es, tiešām es vaicāšu pēc savām avīm un tās meklēšu.

pirmdiena, 2019. gada 11. novembris

Rom.16:19

Es gribu, ka jūs esat gudri uz labu, bet nejēgas uz ļaunu.

1.Sam.12:15

Ja jūs Tā Kunga balsij neklausīsiet un Tā Kunga mutei pretī turēsities, tad Tā Kunga roka būs pret jums, kā pret jūsu tēviem.

svētdiena, 2019. gada 10. novembris

1.Kor.3:7

Nedz tas dēstītājs ir kas, nedz tas slacinātājs, bet Dievs, kas audzina.

Ps.127:1

Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad sargs velti nomodā.

sestdiena, 2019. gada 9. novembris

Ap.d.17:29

Mums, kas Dieva rada esam, nebūs domāt, dievību esam līdzīgu zeltam vai sudrabam vai akmenim, kādam caur cilvēka gudrību un izdomāšanu iztaisītam tēlam.

Jes.40:13

Kas ir pamācījis Tā Kunga Garu un bijis viņa padoma devējs?

piektdiena, 2019. gada 8. novembris

Jēk.5:16

Izsūdziet cits citam noziegumus un lūdziet cits par citu, ka topat veseli.

1.Sam.7:8

Izraēla bērni sacīja uz Samuēli: nemities mūsu dēļ brēkt uz To Kungu, mūsu Dievu.

ceturtdiena, 2019. gada 7. novembris

Jņ.14:2

Mana Tēva namā ir daudz dzīvokļu.

1.Lku.29:15

<ēs esam svešinieki un piemitēji tavā priekšā, kā visi mūsu tēvi; mūsu dienas virs zemes ir kā ēna.

trešdiena, 2019. gada 6. novembris

Mt.24:14

Šis evaņģēlijs no (Dieva) valstības visā pasaulē taps sludināts visām tautām, un tad nāks tas gals.

Ps.86:9

Visas tautas, Kungs, ko tu esi radījis, nāks un pielūgs tavā priekšā, un godās tavu vārdu.

otrdiena, 2019. gada 5. novembris

Jņ.12:46

Es, tas gaišums, esmu nācis pasaulē, lai ikkatrs, kas tic uz Mani, nepaliek tumsībā.

Jes.60:1

Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi.

pirmdiena, 2019. gada 4. novembris

Fil.1:27

Tikai turaties cienīgi pēc Kristus evaņģēlija.

Ps.103:17-18

Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam pār tiem, kas viņu bīstas, un viņa taisnība līdz bērnu bērniem Pie tiem, kas viņa derību tur.

svētdiena, 2019. gada 3. novembris

Ap.d.4:33

Ar lielu spēku tie apustuļi deva liecību par Tā Kunga Jēzus augšāmcelšanos, un liela žēlastība bija pār tiem visiem.

Ps.51:17

Kungs, atdari manas lūpas, tad mana mute izteiks tavu slavu.

sestdiena, 2019. gada 2. novembris

1.Tim.6:20

Glabā to uzticēto mantu, atraudamies no tām nesvētām valodām un tukšām strīdu runām.

Sal.pam.11:13

Mēlnesis apkārt lienot izmuld, kas slēpjams; bet kam uzticīgs prāts, tas to apklāj.

piektdiena, 2019. gada 1. novembris

Ef.1:7

Iekš Kristus mums ir atpestīšana caur viņa asinīm, grēku piedošana, pēc viņa bagātās žēlastības.

Ps.25:11

Tava vārda dēļ, ak Kungs! piedod manu noziegumu, jo tas ir liels.