piektdiena, 2020. gada 31. janvāris

1.Pēt.5:7

Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.

1.Sam.1:15

Savu sirdi esmu izgāzusi priekš Tā Kunga.

ceturtdiena, 2020. gada 30. janvāris

Jēk.2:1

Ticību uz Jēzu Kristu, mūsu godājamo Kungu, turēdami neuzlūkojiet cilvēka vaigu.

3.Moz.19:15

Tev nebūs zemākā vaigu uzlūkot nedz augstākā vaigu godāt.

trešdiena, 2020. gada 29. janvāris

Lk.19:10

Tas Cilvēka Dēls ir nācis, meklēt un svētu darīt to, kas pazudis.

Jes.42:3

Ielūzušu niedri Viņš nesalauzīs un kvēlošu dakti Viņš neizdzēsīs.

otrdiena, 2020. gada 28. janvāris

Atkl.3:7-8

Tā saka Tas Svētais, Tas Patiesīgais, kam ir tā Dāvida atslēga, kas atver, un neviens neaizslēdz, un aizslēdz, un neviens neatver. Es zinu tavus darbus. Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, un neviens tās nevar aizslēgt.

Īj.12:14

Redzi, Viņš nolauž, un neviens nevar uztaisīt. Viņš ko aizslēdz, un neviens nevar atvērt.

pirmdiena, 2020. gada 27. janvāris

Ap.d.10:36

Tas ir tas vārds, ko Viņš Israēla bērniem ir sūtījis, pasludinādams prieku un mieru caur Jēzu Kristu: Šis ir Kungs pār visiem.

Jes.41:4

Kas to ir darījis un pastrādājis? Tas, kas cilvēku ciltis aicinājis no iesākuma. Es Tas Kungs esmu tas pirmais un pie tiem pēcnākamiem Es vēl esmu tas pats.

svētdiena, 2020. gada 26. janvāris

2.Tes.3:16

Pats tas miera Kungs lai jums dod mieru vienmēr un visādi.

Ps.89:10

Tu valdi pār grezno jūru; kad viņas viļņi ceļas, tad Tu tos klusini.

sestdiena, 2020. gada 25. janvāris

Rom.15:13

Tas cerības Dievs lai jūs piepilda ar visu prieku un mieru iekš ticības, ka varat būt bagāti iekš cerības caur Svētā Gara spēku.

Jes.40:28

Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgs Dievs ir Tas Kungs, kas zemes galus radījis; viņš nepiekūst un nenogurst, viņa prāts ir neizprotams.

piektdiena, 2020. gada 24. janvāris

Gal.6:7

Nepieviļaties! Dievs neļaujas apsmieties.

Jes.2:11

Ļaužu lepnās acis taps pazemotas, un vīru augstība taps locīta, bet Tas Kungs vien būs augsts tanī dienā.

ceturtdiena, 2020. gada 23. janvāris

Ebr.2:14-15

Kad nu tie bērni miesas un asinis dabūjuši, tad arī Viņš to pašu it līdzīgi ir dabūjis, ka Viņš caur nāvi iznīcinātu to, kam bija nāves vara, tas ir velnu, un atsvabinātu visus tos, kas caur nāves bailēm cauru mūžu bija padoti kalpošanai.

Ps.116:8

Tu manu dvēseli esi izglābis no nāves, manas acis no asarām, manu kāju no slīdēšanas.

trešdiena, 2020. gada 22. janvāris

1.Tim.6:12

Cīnies to labo ticības cīnīšanos, sagrāb to mūžīgo dzīvību, uz ko tu arīdzan esi aicināts un esi apliecinājis labu liecību daudz liecinieku priekšā.

Jes.7:9

Ja neticēsiet, tad nepastāvēsiet.

otrdiena, 2020. gada 21. janvāris

Gal.5:1

Tad nu pastāviet tai svabadībā, uz ko Kristus mūs ir atsvabinājis, un neliekaties atkal gūstīties kalpošanas jūgā.

3.Moz.26:13

Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes, ka jūs nebūtu viņas vergi, un esmu saraustījis jūsu jūga saites un esmu licis jums stāvu staigāt.

pirmdiena, 2020. gada 20. janvāris

2.Kor.5:17-18

Kas ir iekš Kristus, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir palicis jauns. Bet viss tas ir no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar Sevi pašu caur Jēzu Kristu.

Ps.32:2

Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs noziegumus nepielīdzina, un kura garā viltības nav.

svētdiena, 2020. gada 19. janvāris

1.Tim.1:15

Tas ir patiesīgs un augsti pieņemams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē grēciniekus izglābt, starp kuriem es esmu tas lielākais.

Ec.18:27

Kad bezdievīgais atgriežas no savas bezdievības, ko viņš darījis, un dara, kas tiesa un taisnība, tas paturēs savu dvēseli dzīvu.

sestdiena, 2020. gada 18. janvāris

Rom.11:36

No Viņa un caur Viņu un uz Viņu ir visas lietas. Viņam lai ir gods mūžīgi!

5.Moz.3:24

Kur ir tāds stiprs Dievs debesīs un virs zemes, kas varētu darīt pēc Taviem darbiem un pēc Tava spēka.

piektdiena, 2020. gada 17. janvāris

Mt.10:16

Redzi, Es jūs sūtu kā avis vilku starpā; tāpēc esat gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži.

2.Moz.10:3

Mozus un Ārons gāja pie Faraona un uz to sacīja: tā saka Tas Kungs, tas Ebreju Dievs: Atlaid Manus ļaudis, ka tie Man var kalpot.

ceturtdiena, 2020. gada 16. janvāris

2.Tim.3:16

Viss raksts no Dieva iedots ir arī derīgs pie mācīšanas, pie pārliecināšanas, pie norāšanas, pie pamācīšanas iekš taisnības.

Ps.119:64

Kungs, zeme ir pilna Tavas žēlastības; māci man Tavus likumus.

trešdiena, 2020. gada 15. janvāris

Ebr.4:16

Tad nu lai ar drošību pieejam pie tā žēlastības krēsla, lai apžēlošanu dabūjam un žēlastību atrodam par palīdzību savā laikā.

Soģ.6:23-24

Tas Kungs uz viņu sacīja: miers ar tevi! nebīsties, tu nemirsi! Tad Gideons tur Tam Kungam uzcēla altāri un to nosauca: Tas Kungs ir miers.

otrdiena, 2020. gada 14. janvāris

1.Tim.6:11

Dzenies pēc taisnības, dievbijāšanas, ticības, mīlestības, pacietības, laipnības.

1.Moz.4:7

Vai nav tā: ja tu darīsi pareizi, tad vari savu vaigu pacelt; bet ja tu darīsi nepareizi, tad grēks guļ priekš durvīm un tīko pēc tevis, - bet tu, valdi pār viņu.

pirmdiena, 2020. gada 13. janvāris

Mk.1:15

Tas laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriežaties no grēkiem un ticat uz to evaņģēliju.

Jer.17:13

Visi, kas Tevi atstāj, taps kaunā! Jo tie atstāj To Kungu, to dzīvā ūdens avotu.

svētdiena, 2020. gada 12. janvāris

Rom.11:33

Ak Dieva bagātības un gudrības un atzīšanas dziļums! Cik neizmanāmas ir Viņa tiesas un neizdibinājami Viņa ceļi!

Dan.2:22

Viņš parāda dziļas un apslēptas lietas, Viņš zin, kas ir tumsībā.

sestdiena, 2020. gada 11. janvāris

Mk.10:42-43

Jūs zināt, ka tie, kas par ļaužu valdniekiem tiek turēti, tie pār tiem valda un viņu lieliem kungiem ir vara pār tiem. Bet tā jūsu starpā nebūs būt; bet ja kas no jums grib liels tapt, tas lai ir jūsu sulainis.

Am.5:24

Lai plūst tiesa kā ūdens un taisnība kā stipra upe.

piektdiena, 2020. gada 10. janvāris

Rom.8:38-39

Es zinu tiešām, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne valdības, ne spēki, ne klātbūdamas, ne nākamas lietas, ne augstums, ne dziļums, nedz cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir iekš Kristus Jēzus, mūsu Kunga.

Sal.pam.14:32

Taisnais arī savā nāvē ir drošs.

ceturtdiena, 2020. gada 9. janvāris

Flm.1:4, 6

Es savam Dievam pateicos allažiņ, tevi pieminēdams savās lūgšanās, ka tā ticība, kas tev ir līdz ar mums, top spēcīga un tu atzīsti visu to labumu, kas mums ir iekš Kristus Jēzus.

Ps.18:33

Dievs, tas mani apjož ar spēku.

trešdiena, 2020. gada 8. janvāris

Ebr.10:23

Lai mēs to cerības apliecināšanu paturam nešaubīgu, (jo Tas ir uzticīgs, kas to apsolījis).

Ps.33:22

Lai, ak Kungs, Tava žēlastība pār mums paliek, itin kā mēs uz Tevi cerējam.

otrdiena, 2020. gada 7. janvāris

Rom.8:31

Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?

Cah.2:9

Es, saka Tas Kungs, Jeruzālemei būšu par degošu mūri visapkārt.

pirmdiena, 2020. gada 6. janvāris

2.Tim.2:19

Tas stiprais Dieva pamats pastāv; tam ir šis zieģelis: Tas Kungs tos savējos pazīst.

Jes.40:27

Kāpēc tad tu saki, Jēkab, un tu Israēl, runā: mans ceļš ir priekš Tā Kunga paslēpts, un mana tiesa aiziet manam Dievam garām?

svētdiena, 2020. gada 5. janvāris

Jņ.8:12

Jēzus atkal uz tiem runāja sacīdams: “Es esmu tas pasaules gaišums. Kas Man iet pakaļ, tas nestaigās tumsībā, bet tam būs tas dzīvības gaišums.”

Ps.4:7

Daudzi saka: kas mums rādīs labumu? Pacel, ak Kungs, pār mums Sava vaiga gaišumu.

sestdiena, 2020. gada 4. janvāris

Lk.6:27-28

Mīlējiet savus ienaidniekus; dariet labu tiem, kas jūs ienīd. Svētījiet tos, kas jūs nolād; lūdziet par tiem, kas jūs apkaitina.

2.Moz.20:13

Tev nebūs nokaut.

piektdiena, 2020. gada 3. janvāris

Mk.11:24

Visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticat, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks.

Ps.37:4

Priecājies iekš Tā Kunga, tad Viņš tev dos tavas sirds lūgšanas.

ceturtdiena, 2020. gada 2. janvāris

Rom.12:12

Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, pastāvīgi lūgšanās.

Jes.25:8

]Tas Kungs Dievs noslaucīs asaras no visiem vaigiem.

trešdiena, 2020. gada 1. janvāris

Rom.5:3-5

Mēs lielāmies arī ar bēdām, zinādami, ka bēdas dara pacietību, Un pacietība pastāvību, un pastāvība cerību, un cerība nepamet kaunā; jo Dieva mīlestība ir izlieta mūsu sirdīs caur To Svēto Garu, kas mums ir dots.

Ps.66:10

Tu, Dievs, mūs esi pārbaudījis; Tu mūs esi kausējis, kā sudrabu kausē.