sestdiena, 2017. gada 30. septembris

Rom.14:8

Ja dzīvojam, dzīvojam savam Kungam un, ja mirstam, mirstam savam Kungam. Tātad, vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam Kungam.

Am.3:6

Vai var gadīties pilsētā kāda nelaime, kam Dievs nebūtu licis notikt?

piektdiena, 2017. gada 29. septembris

Ef.5:15-16

Raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas!

5.Moz.8:2

Piemini visu to ceļu, pa kuru Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir vadījis tuksnesī visus šos četrdesmit gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, lai Viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā.

ceturtdiena, 2017. gada 28. septembris

1.Tes.2:6–8

Nedz arī sagaidīdami godu no cilvēkiem, ne no jums, ne no citiem. Lai gan mums kā Kristus apustuļiem būtu bijis iespējams sev prasīt sevišķu cieņu, bet mēs jūsu starpā esam bijuši saudzīgi kā māte, kas lolo savus bērnus. Tādas ir bijušas mūsu jūtas pret jums.

Sal.pam.3.12

Ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu.

trešdiena, 2017. gada 27. septembris

Atkl.3:7

Tā saka Svētais, Patiesīgais, kam Dāvida atslēga, kas atver, un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz, un neviens neatver.

Sal.māc.3:14

Viss, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi: tam nevar neko nedz pielikt, nedz atņemt.

otrdiena, 2017. gada 26. septembris

Mk.10:48-49

Tas jo vairāk brēca: "Dāvida dēls, apžēlojies par mani!" Un Jēzus apstājies sacīja: "Ataiciniet viņu." Un tie aicināja aklo, tam sacīdami: "Turi drošu prātu, celies, Viņš tevi aicina."

Neh.9:32

Mūsu Dievs, lielais, varenais un bijājamais Dievs, Tu, kas turi derību un žēlastību, lai Tavā priekšā nav niecīgas visas tās grūtības, kas pār mums nākušas.

pirmdiena, 2017. gada 25. septembris

Ef.2:8

No žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana.

Ps.30:6

Viņa dusmas pastāv tikai īsu mirkli, bet Viņa labais prāts visu mūžu. Vakaram kā viešņas nāk līdzi asaras, bet jaunais rīts ir atkal pilns gaviļu.

svētdiena, 2017. gada 24. septembris

Jņ.10:10

Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.

5.Moz.30:19

Lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tad nu izvēlies dzīvību.

sestdiena, 2017. gada 23. septembris

Ef.1:5-6

Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai.

Ps.8:5

Kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko?

piektdiena, 2017. gada 22. septembris

1.Tes.5:21

Pārbaudait visu; kas labs, to paturiet!

Sal.pam.20:12

Dzirdīgu ausi un redzīgu aci - abas divas dara Tas Kungs.

ceturtdiena, 2017. gada 21. septembris

Fil.4:19

Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.

Ps.127:2

Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm; saviem mīļajiem Viņš to bagāti dod miegā.

trešdiena, 2017. gada 20. septembris

Ap.d.2:33

Dieva labās rokas paaugstināts un no Tēva dabūjis Svētā Gara apsolījumu, Viņš izlējis To, ko jūs tagad redzat un dzirdat.

Joēla 3:1

Tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu.

otrdiena, 2017. gada 19. septembris

Fil.2:11

Visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu.

Cef.3:9

Tad Es piešķiršu tautām šķīstas lūpas, lai viņas visas piesauc Tā Kunga Vārdu un Viņam vienprātībā kalpo.

pirmdiena, 2017. gada 18. septembris

Lk.12:48

No katra, kam daudz dots, daudz prasīs.

Ps.115:16

Debesu debesis pieder Tam Kungam, bet zemi Viņš deva cilvēku bērniem.

svētdiena, 2017. gada 17. septembris

Jņ.6:63

Vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.

Ps.56:11-12

Uz Dievu, kura vārdu es slavēju, uz To Kungu, kura vārdu es daudzinu, uz Dievu es paļaujos.

sestdiena, 2017. gada 16. septembris

Lk.11:1

Kungs, māci mums Dievu lūgt.

Sal.māc.5:1

Neesi par daudz ātrs ar savu muti, un lai tava sirds savā trauksmē nepārsteidzas kādu vārdu izrunāt Dieva priekšā, jo Dievs ir debesīs, bet tu esi virs zemes; tāpēc lai maz ir tavu vārdu!

piektdiena, 2017. gada 15. septembris

Atkl.3:20

Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.

Jer.18:14-15

Vai iznīkst no tālienes atplūdušie aukstie un straujie ūdeņi? Bet Mana tauta Mani aizmirsusi!

ceturtdiena, 2017. gada 14. septembris

1.Tes.5:6

Būsim nomodā un skaidrā prātā.

Ps.31:16

Tavā rokā stāv mani likteņi.

trešdiena, 2017. gada 13. septembris

Jņ.8:31-32

Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.

Ps.32:8

Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā.

otrdiena, 2017. gada 12. septembris

Ap.d.26:22

Dievs man palīdzējis līdz šai dienai.

Jes.43:1

Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!

pirmdiena, 2017. gada 11. septembris

Kol.2:14

Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta.

Mih.7:18

Kur ir tāds Dievs, kā Tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā Savas tautas atlikušajiem viņu noziegumus, kas mūžīgi netur dusmas? Jo Tev patīk žēlastība.

svētdiena, 2017. gada 10. septembris

2.Tes.3:16

Pats miera Kungs lai jums dod mieru vienumēr un visādos veidos! Mūsu Kungs lai ir ar jums visiem!

Jes.32:18

Mana tauta tad dzīvos miera mājās, drošos mājokļos.

sestdiena, 2017. gada 9. septembris

Lk.12:49-50

Uguni esmu nācis mest uz zemi un kā Es vēlētos, kaut tā jau degtu! Bet Man jātop kristītam ar vienu kristību, un kā Man ir bail, kamēr tā būs pabeigta.

Jes.63:15

Raugies no debesīm lejup un skaties šurp no Sava svētā godības mājokļa! Kur ir Tava bardzība un Tava vara?

piektdiena, 2017. gada 8. septembris

Mt.5:8

Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.

1.Moz.3:8

Cilvēks un viņa sieva paslēpās starp dārza kokiem Dieva Tā Kunga priekšā.

ceturtdiena, 2017. gada 7. septembris

Atkl.3:3

Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to un atgriezies!

Īj.9:4

Ja kāds pat ir gudrs savā sirdsprātā, stiprs spēkā, kurš gan būtu tāds, kas pret Viņu varētu sacelties un palikt sveikā?

trešdiena, 2017. gada 6. septembris

Ap.d.15:11

Mēs ticam, ka ar Kunga Jēzus žēlastību tiksim pestīti.

Dan.9:18

Mēs zemojamies Tava vaiga priekšā ar savām lūgšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz Tavu lielo žēlastību.

otrdiena, 2017. gada 5. septembris

Fil.2:9-10

Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē.

Ps.8:2

Kungs, mūsu valdniek, cik augsti godājams Tavs Vārds visās zemēs!

pirmdiena, 2017. gada 4. septembris

Lk.6:38

Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros.

2.Moz.35:29

Vīri un sievas, kurus sirds skubināja ko pienest visam šim darbam, ko Tas Kungs caur Mozu bija pavēlējis tiem darīt.

svētdiena, 2017. gada 3. septembris

Ap.d.28:30-31

Viņš palika pilnus divi gadus savā īrētajā mājoklī un pieņēma visus, kas pie viņa nāca, sludinādams Dieva valstību un, neviena nekavēts, ar lielu drosmi mācīdams par Kungu Jēzu Kristu.

Neh.8:8

Viņi lasīja no Dieva bauslības grāmatas, izskaidrojot un pārliecinot, un lasītais tika saprasts.

sestdiena, 2017. gada 2. septembris

Lk.18:13

Muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs!

Jer.5:25

Jūsu grēki laupīja jums svētību.

piektdiena, 2017. gada 1. septembris

1.Kor.8:6

Mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis.

Ps.90:2

Kungs, Tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, Tu esi no mūžības uz mūžību, ak, Dievs!