ceturtdiena, 2013. gada 31. oktobris

Fil.3:12

Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus.

5.Moz.31:8

Un Tas Kungs, Viņš iet tev pa priekšu un Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties un nebaiļojies.

trešdiena, 2013. gada 30. oktobris

1.Kor.13:4

Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga.

Sal.pam.3:29

Nelolo nekādu ļaunu nodomu pret savu tuvāku, kas uzticībā pret tevi pie tevis dzīvo.

otrdiena, 2013. gada 29. oktobris

Ap.d.26:16

Es tev esmu parādījies, lai tu Man kalpotu un apliecinātu, kā tu Mani esi redzējis un kā Es tev parādīšos,

1.Lku.28:9

Tu, mans dēls Salaman, atzīsti savu tēvu Dievu un kalpo Viņam ar visu sirdi un labu prātu.

pirmdiena, 2013. gada 28. oktobris

Kol.1:9

Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs, bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu Viņa gribu.

1.Ķēn.18:37

Atbildi man, Kungs, atbildi man, lai šī tauta zina, ka Tu, Kungs, esi Dievs un ka Tu pats viņu sirdīm esi licis atgriezties!

svētdiena, 2013. gada 27. oktobris

Rom.2:4

Jeb tu pārproti Viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos?

Ec.16:61-63

Tu pieminēsi savus ceļus un kaunēsies, kad tu uzņemsi savas lielās un mazās māsas, jo Es tev tās došu par meitām, kaut arī ne uz tavas agrākās derības pamata, bet Es apstiprināšu Savu derību ar tevi, lai tu atzīsti, ka Es esmu Tas Kungs, lai tu pieminētu to un kaunētos un aiz kauna neatdarītu savu muti, kad Es tev piedošu visu, ko tu esi darījusi.

sestdiena, 2013. gada 26. oktobris

Ap.d.5:42

Viņi nemitējās Templī un pa mājām ik dienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu.

Jes.12:5

Dziediet Tam Kungam slavas dziesmas, jo Viņš ir darījis varenus darbus, lai tas top zināms pa visām zemēm!

piektdiena, 2013. gada 25. oktobris

Jņ.13:35

No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.

Mal.2:10

Vai mums visiem nav viens tēvs? Vai mūs visus nav viens Dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neieredzam un laupām svētumu Dieva slēgtajai derībai ar mūsu tēviem?

ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris

Mt.15:32

Jēzus, pieaicinājis Savus mācekļus, sacīja tiem: "Mana sirds iežēlojas par šiem ļaudīm; jo tie jau trīs dienas pie Manis palikuši, un tiem nav ko ēst. Es negribu tos neēdušus atlaist, ka tie ceļā nenonīkst."

Hoz.13:5

Es taču gādāju par tevi tuksnesī, saules svelmes izkaltušajā zemē.

trešdiena, 2013. gada 23. oktobris

Lk.11:10

Ikkatrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un, kas klauvē, tam atvērs.

1.Moz.18:27

Es esmu uzdrošinājies runāt ar savu Kungu, lai gan es esmu pīšļi un pelni.

otrdiena, 2013. gada 22. oktobris

Kol.3:10

Apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla.

1.Moz.1:27

Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja.

pirmdiena, 2013. gada 21. oktobris

2.Kor.3:6

Dievs mūs darījis spējīgus kalpot jaunajai derībai.

Ec.36:27

Es jums došu Savu Garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit Manos likumos un sargāsit un pildīsit Manas tiesas.

svētdiena, 2013. gada 20. oktobris

Lk.12:4

Jums, Saviem draugiem, Es saku: nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu un pēc tam vairs nespēj neko darīt.

Jes.51:12

Es, Es esmu tavs iepriecinātājs! Kādēļ tu bīsties no mirstīgiem cilvēkiem, no cilvēku bērniem, kas iznīkst kā zāle?

sestdiena, 2013. gada 19. oktobris

Ebr.2:17

Viņam visās lietās bija jātop brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežēloties un būtu uzticams augstais priesteris Dieva priekšā salīdzināt tautas grēkus.

5.Moz.4:31

Tas Kungs, tavs Dievs, ir žēlsirdīgs Dievs, Viņš tevi neatstās un tevi neizdeldēs.

piektdiena, 2013. gada 18. oktobris

Fil.4:6

Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.

Ps.139:3

Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi.

ceturtdiena, 2013. gada 17. oktobris

Ef.2:4-5

Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu.

Ps.130:8

Viņš atpestīs Israēlu no visiem viņa noziegumiem.

trešdiena, 2013. gada 16. oktobris

Jņ.8:10-11

Jēzus, atkal galvu pacēlis, sacīja viņai: "Sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis?" Viņa atbildēja: "Neviens, Kungs!" Tad Jēzus sacīja: "Arī Es tevi nepazudinu; ej un negrēko vairs!"

Jes.38:17

Rūgtās ciešanas man nākušas par svētību, Tu pasargāji manu dvēseli un turēji to tālu no iznīcības un nāves bedres, jo visiem maniem grēkiem Tu esi licis palikt Tev tālu aiz muguras.

otrdiena, 2013. gada 15. oktobris

Lk.15:20

Viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Bet, viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja.

Jer.31:20

"Vai tad Man Efraims tiešām ir tik dārgs dēls un tik mīļš bērns, ka Es viņu vienmēr atceros mīlestībā, kaut gan Es viņu bieži esmu brīdinājis? Taču laikam tādēļ Mana sirds tā pukst par viņu, un Man par viņu jāapžēlojas katrā ziņā!" saka Tas Kungs.

pirmdiena, 2013. gada 14. oktobris

2.Tes.2:16-17

Viņš pats, mūsu Kungs Jēzus Kristus, un Dievs, mūsu Tēvs, kas mūs ir mīlējis un Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību, lai iepriecina jūsu sirdis un lai dara jūs stiprus ikvienā labā darbā un vārdā.

Ps.94:19

Kad man ir daudz sirdēstu, tad Tavs mierinājums arvien iepriecina manu dvēseli.

svētdiena, 2013. gada 13. oktobris

Gal.5:5

Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību.

Jes.45:8

Lieciet mirgot, jūs debesis, no augšas svētībai, un mākoņi lai izlej taisnību pār zemi! Lai zeme atver savu klēpi, lai uzplaukst pestīšana, un lai tai līdzi izaug taisnība! Es, Tas Kungs, pats to tā esmu radījis.

sestdiena, 2013. gada 12. oktobris

Rom.10:9

Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.

Ps.77:10

Vai Dievs ir aizmirsis žēlīgs būt? Vai dusmās ir aizslēdzis Savu žēlsirdību?

piektdiena, 2013. gada 11. oktobris

2.Tim.1:14

Glabā skaisto uzticēto mantu ar Svētā Gara palīdzību, kas mīt mūsos.

Ps.119:6

Kad es turēšu visus Tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā.

ceturtdiena, 2013. gada 10. oktobris

Jņ.18:37

Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ikviens, kas ir no patiesības, dzird Manu balsi.

Cah.10:2

Zīlnieki pravieto melus; tie sludina izdomātus melu sapņus, un viņu mierinājums ir bez nozīmes.

trešdiena, 2013. gada 9. oktobris

Kol.3:13

Mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.

1.Moz.50:20

Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērsis.

otrdiena, 2013. gada 8. oktobris

1.Tim.1:17

Pasaules mūžu valdniekam, neiznīcīgam, neredzamam vienīgajam Dievam lai ir gods un slava mūžu mūžos.

1.Moz.1:31

Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs.

pirmdiena, 2013. gada 7. oktobris

Kol.1:26-27

Noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts Viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti, Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība.

Dan.2:28

Ir Dievs debesīs, kas atklāj noslēpumus.

svētdiena, 2013. gada 6. oktobris

Ebr.11:8

Ticībā Ābrahāms ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu, un gāja, nezinādams, kurp viņš iet.

1.Moz.28:15

Redzi, Es esmu ar tevi, un Es tevi pasargāšu it visur, kur tu ej.

sestdiena, 2013. gada 5. oktobris

Kol.1:12

Jūs ar prieku pateiksities Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā.

Ps.23:5

Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai.

piektdiena, 2013. gada 4. oktobris

Ebr.12:14

Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs To Kungu.

Sal.pam.12:20

Tie, kas mudina uz mieru, sagādā prieku.

ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris

Rom.12:21

Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu!

Am.5:24

Lai tiesa plūst kā straume un taisnība kā mūžīgs strauts!

trešdiena, 2013. gada 2. oktobris

Lk.6:36

Esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs.

Sal.pam.14:21

Kas savu tuvāko nicina, tas grēko, bet svētīgs ir tas, kas iežēlojas par nelaimīgiem.

otrdiena, 2013. gada 1. oktobris

Ebr.12:3

Ņemiet vērā To, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat, savās dvēselēs pagurdami.

2.Ķēn.6:16

Nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem.