pirmdiena, 2015. gada 31. augusts

Mk.6:2-3

Daudzi, Viņu dzirdēdami, izbrīnījās un sacīja: "No kurienes Viņš to ņēmis? Un kas tā par gudrību, kas Viņam dota, un kā tādi brīnumi nāk no Viņa rokām? Vai Viņš nav namdaris, Marijas dēls.

2.Moz.34:10

Savas tautas priekšā Es darīšu brīnumus, kādi nav notikuši nekur visā zemes virsū un nevienā tautā.

svētdiena, 2015. gada 30. augusts

2.Pēt.3:9

Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.

Jer.3:12-13

Es tevi vairs neuzlūkošu dusmās, jo Es esmu žēlīgs, saka Tas Kungs, Es negribu mūžīgi dusmot! Tikai atzīsti savu noziegumu, ka tu esi apgrēkojusies pret To Kungu, savu Dievu.

sestdiena, 2015. gada 29. augusts

Mt.6:13

Neieved mūs kārdināšanā.

Ec.33:17

Tavi tautieši man saka: Tā Kunga ceļš nav pareizs! - Bet viņu pašu ceļš nav pareizs.

piektdiena, 2015. gada 28. augusts

Lk.14:23

Kungs sacīja kalpam: ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns.

Jer.31:8

Redzi, Es tos atvedīšu atpakaļ no ziemeļu zemes un sapulcināšu no visiem zemes galiem. Viņu starpā ir akli un tizli, grūtas sievas un dzemdētājas, tie visi kopā lielā pulkā atgriezīsies šurp.

ceturtdiena, 2015. gada 27. augusts

Gal.4:14

Jūsu pārbaudījums, kas jums cēlās ar manu slimību, nenoveda pie nicināšanas, nedz riebuma, bet jūs uzņēmāt mani kā Dieva eņģeli, kā Kristu Jēzu.

Sal.pam.14:31

Kas vājajam dara pāri, tas nonievā viņa Radītāju.

trešdiena, 2015. gada 26. augusts

Mk.4:20

Labā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes.

2.Lku.18:4

Vispirms vaicā, kāds ir Tā Kunga vārds šajā lietā!

otrdiena, 2015. gada 25. augusts

Mt.14:19-20

Ņēma tās piecas maizes un divi zivis, pacēla Savas acis uz debesīm, pateicās, pārlauza un deva tās maizes mācekļiem un mācekļi ļaudīm. Un visi ēda un paēda.

Joēla 2:19

Tas Kungs atbildēja un sacīja Savai tautai: "Redzi, Es jums došu bagātīgi labību, vīnu un eļļu."

pirmdiena, 2015. gada 24. augusts

Jņ.1:9

Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku.

Jes.52:10

Tas Kungs ir atsedzis Savu svēto elkoni visu tautu acu priekšā, visi zemes gali redzēs mūsu Dieva palīdzību.

svētdiena, 2015. gada 23. augusts

2.Kor.12:10

Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs.

Jes.40:29

Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem.

sestdiena, 2015. gada 22. augusts

1.Pēt.2:3

Jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir labs.

Raudu dz.3:25

Labvēlīgs ir Tas Kungs tam, kas uz Viņu cer, dvēselei, kas Viņu meklē.

piektdiena, 2015. gada 21. augusts

1.Kor.4:5

Netiesājiet priekšlaikus, tiekāms Tas Kungs atnāks; Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā un atklās siržu nodomus.

Dan.2:22

Viņš zina, kas slēpjas tumsā, pie Viņa mīt gaisma.

ceturtdiena, 2015. gada 20. augusts

Lk.18:32-34

Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs, bet trešajā dienā Viņš celsies augšām." Bet viņi no tā neko nesaprata; tumšs bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast.

Jes.45:15

Tiešām, Tu esi noslēpumains Dievs, Israēla Dievs un Glābējs!

trešdiena, 2015. gada 19. augusts

Fil.2:27

Patiesi viņš bija slims, tuvu nāvei. Bet Dievs viņu ir žēlojis un ne vien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām.

Nah.1:7

Tas Kungs ir labs tiem, kas uz Viņu paļaujas bēdu laikā, tiem Viņš ir stipra pils, un Viņš pazīst tos, kas pie Viņa meklē patvērumu.

otrdiena, 2015. gada 18. augusts

Rom.8:15

Jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs!

Ec.11:19

Es tiem došu citu sirdi un jaunu garu.

pirmdiena, 2015. gada 17. augusts

Mt.12:37

Pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts.

Sal.pam.10:19

Kur daudz vārdu, tur neiztiek bez grēka, bet, kas savu muti savalda, ir gudrs.

svētdiena, 2015. gada 16. augusts

Mt.18:21-22

Pēteris, piegājis pie Viņa, sacīja: "Kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes?" Jēzus saka uz to: "Es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņdesmit reiz septiņas."

1.Moz.50:17

Tagad piedod mūsu pārkāpumus tava tēva Dieva kalpiem!

sestdiena, 2015. gada 15. augusts

Ebr.13:7

Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši; vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai!

Jer.5:3

Ak, Kungs! Vai Tavas acis neraugās uz uzticību un patiesību?

piektdiena, 2015. gada 14. augusts

Jņ.17:15

Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna.

Ps.91:9

Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums!

ceturtdiena, 2015. gada 13. augusts

Rom.8:28

Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu.

Ps.147:5

Liels ir mūsu Kungs un varens spēkā, Viņa gudrībai nav mēra.

trešdiena, 2015. gada 12. augusts

Rom.16:19

Tikai vēlos, lai jūs būtu gudri uz labu, bet vientiesīgi uz ļaunu.

Joz.24:14

Un nu bīstaities To Kungu un kalpojiet Viņam patiesībā un mīlestībā. Un atmetiet tos dievus, kuriem jūsu tēvi viņpus Eifratas upes.

otrdiena, 2015. gada 11. augusts

Ap.d.11:23

Tas, nonācis un Dieva žēlastību redzēdams, priecājās un visus pamācīja ar visu sirdi palikt pie Tā Kunga.

5.Moz.4:10

Sapulcini Man šo tautu, un Es tiem došu dzirdēt Manus vārdus, lai viņi mācītos Mani bīties visās savās mūža dienās, cik ilgi tie virs zemes dzīvo, un tie tos mācīs arī saviem bērniem.

pirmdiena, 2015. gada 10. augusts

Mt.6:33

Dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.

1.Sam.14:6

Tam Kungam neviens nevar aizliegt izcīnīt uzvaru vai nu ar daudz, vai arī ar maz ļaudīm.

svētdiena, 2015. gada 9. augusts

Mt.6:6

Kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev.

1.Lku.28:9

Jo Tas Kungs ir, kas pārbauda visas sirdis un kas izzina visas sirdsprāta tieksmes.

sestdiena, 2015. gada 8. augusts

Jņ.15:9

Palieciet Manā mīlestībā!

Jer.2:27

Man tie pagriezuši muguru un ne vaigu. Bet, kad tiem uznāk nelaime, tad tie sauc: celies un palīdzi mums!

piektdiena, 2015. gada 7. augusts

Jēk.1:19

Lai ikviens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties.

1.Sam.9:27

Samuēls sacīja Saulam: "Bet tu paliec nu kādu brīdi stāvot, jo es tev pavēstīšu Dieva vārdu."

ceturtdiena, 2015. gada 6. augusts

Fil.2:8-9

Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei! Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis.

Jes.53:11

No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu papilnam.

trešdiena, 2015. gada 5. augusts

Mk.5:36

Nebīsties, tici vien!

1.Moz.18:14

Vai Tam Kungam kaut kas būtu neiespējams?

otrdiena, 2015. gada 4. augusts

Rom.16.27

Vienīgajam visugudrajam Dievam, lai caur Jēzu Kristu ir gods mūžu mūžos.

Jes.40:28

Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama.

pirmdiena, 2015. gada 3. augusts

Mt.5:16

Lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Sal.pam.4:18

Taisno teka mirdz kā rīta ausmas gaišums, kas arvienu kļūst spilgtāks, līdz pilnīgi uzaust diena.

svētdiena, 2015. gada 2. augusts

Ef.5:25-26

Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu.

Mal.3:17

Viņiem būs būt Manam īpašumam, un Es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzē savu dēlu, kas viņam kalpo.

sestdiena, 2015. gada 1. augusts

Atkl.16:7

Kungs Dievs, Visuvaldītāj, patiesas un taisnas ir Tavas tiesas!

Ps.75:8

Dievs ir visu lietu izspriedējs: vienu Viņš pazemo, otru Viņš paaugstina.