piektdiena, 2014. gada 28. februāris

Lk.6:27-28

Mīliet savus ienaidniekus, darait labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina.

1.Sam.24:20

Vai tad ir kāds, kas, savu ienaidnieku atradis, to atlaistu, novēlēdams viņam labu ceļu? Lai Tas Kungs tev par to atmaksā ar labu, ko tu šodien man esi darījis!

ceturtdiena, 2014. gada 27. februāris

2.Kor.5:20

Ļaujieties salīdzināties ar Dievu!

5.Moz.30:19

Es šodien piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus pret jums, ka lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tad nu izvēlies dzīvību.

trešdiena, 2014. gada 26. februāris

Ef.1:20–21

Kādu Viņš parādījis Kristū, To uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai nākamajā.

1.Sam.2:10

Tas Kungs tiesās zemes galus, un Viņš dos spēku Savam ķēniņam.

otrdiena, 2014. gada 25. februāris

Ef.1:17

Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk Viņu izprastu.

Jes.43:11

Es esmu Tas Kungs, bez Manis nav cita Glābēja.

pirmdiena, 2014. gada 24. februāris

Ef.4:22-23

Līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā.

Ps.32:3-5

Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaid cauru dienu, jo Tava roka smagi gūlās uz mani dienām un naktīm. Mans spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. Tad es atzinos Tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas.

svētdiena, 2014. gada 23. februāris

2.Kor.4:8-9

Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti; esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti.

Ps.34:20

Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj.

sestdiena, 2014. gada 22. februāris

Ef.3:12

Kungā Kristū Jēzū mums, kas Viņam ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību.

Ps.142:6

Tu esi mans patvērums, mana daļa dzīvo zemē!

piektdiena, 2014. gada 21. februāris

Lk.24:15-16

Kad tie tā savā starpā runāja un apspriedās, arī pats Jēzus tiem tuvojās un gāja ar viņiem. Bet viņu acis tapa turētas, ka tie Viņu nepazina.

Jer.14:9

Kādēļ Tu gribi būt kā tāds, kas vīlies, kā varonis, kas nevar palīdzēt? Tu taču esi mūsu vidū, Kungs, un mēs esam nosaukti pēc Tava Vārda.

ceturtdiena, 2014. gada 20. februāris

Lk.2:36-38

Tur bija praviete Anna, Fanuēla meita, no Ašera cilts, tā bija ļoti veca un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi septiņus gadus ar savu vīru. Un tā bija atraitne ap astoņdesmit četriem gadiem; tā nešķīrās no Tempļa, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūgšanu. Tā arī tai pašā stundā piegāja un slavēja To Kungu, par To runādama uz visiem, kas Jeruzālemē gaidīja uz pestīšanu.

Ps.71:18

Līdz vecumam, līdz sirmiem matiem, Dievs, neatstāj mani, kamēr es būšu Tava elkoņa lielo veikumu zināmu darījis nākamām paaudzēm un Tavu stiprumu bērnu bērniem.

trešdiena, 2014. gada 19. februāris

Gal.1:6

Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam.

Jer.2:21

Es tevi dēstīju kā labu auglīgu zaru, īstu vīnakoku. Ak, kā tu esi pārvērties par svešu meža vīnakoka atvasi!

otrdiena, 2014. gada 18. februāris

Mk.6:34

Jēzus, izkāpdams malā, redzēja daudz ļaužu, un sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana.

Jes.53:6

Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.

pirmdiena, 2014. gada 17. februāris

Ebr.12:15

Pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību.

Jer.5:25

Jūsu grēki laupīja jums svētību.

svētdiena, 2014. gada 16. februāris

Jņ.16:23

Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā Vārdā.

Joēla 3:5

Izglābs sevi ikviens, kas piesauks Tā Kunga Vārdu.

sestdiena, 2014. gada 15. februāris

1.Pēt.5:2

Ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, ne piespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib.

Sal.pam.3:11

Neatmet Tā Kunga tev piešķirto mācību un nesajūti nepatiku par Viņa uzlikto pārmācību.

piektdiena, 2014. gada 14. februāris

Jņ.16:13

Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā.

Cah.12:10

Pār Dāvida namu un Jeruzālemes iedzīvotājiem Es izliešu žēlastības un lūgšanas garu.

ceturtdiena, 2014. gada 13. februāris

Rom.8:21

Pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību.

Ps.36:7

Kungs, Tu izglāb cilvēkus un lopus.

trešdiena, 2014. gada 12. februāris

Ef.5:15-16

Raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas!

Sal.māc.8:8

Nevienam cilvēkam nav varas pār vēju, ka viņš spētu vēju aizturēt; tāpat vēl mazāk kāds ir kungs pār savu miršanas dienu.

otrdiena, 2014. gada 11. februāris

Jņ.7:37

Jēzus uzstājās un sauca: "Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!"

Ps.36:10

Pie Tevis ir dzīvības avots, un Tavā gaismā mēs redzam gaismu.

pirmdiena, 2014. gada 10. februāris

Jņ.1:3–4

Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma.

Jes.40:26

Paceliet savas acis uz debesīm un raugait: kas to visu radījis? Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visus sauc vārdā pēc Sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena.

svētdiena, 2014. gada 9. februāris

Rom.8:35

Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens?

Ps.2:12

Svētīgi visi, kas pie Viņa tveras!

sestdiena, 2014. gada 8. februāris

1.Jņ.5:21

Bērniņi, sargaities no elkiem.

Ps.57:3

Es piesaucu Dievu, Visuaugstāko, stipro Dievu, kas manu lietu izvedīs līdz galam.

piektdiena, 2014. gada 7. februāris

1.Jņ.5:21

Bērniņi, sargaities no elkiem.

Ps.20:8

Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar Tā Kunga, mūsu Dieva, Vārdu.

ceturtdiena, 2014. gada 6. februāris

Jēk.2:8

Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, - tad jūs darāt labi.

Sal.māc.12:13

Bīsties Dieva un turi Viņa baušļus, jo tas pienākas katram cilvēkam!

trešdiena, 2014. gada 5. februāris

1.Pēt.2:1

Atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības.

2.Moz.23:1

Tev nebūs nepatiesas baumas izplatīt.

otrdiena, 2014. gada 4. februāris

Gal.4:4

Kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no sievas.

Jes.46:10

Mans lēmums piepildīsies! Es īstenošu visu, kas Man patīk!

pirmdiena, 2014. gada 3. februāris

Ap.d.2:41

Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu.

Jes.56:8

Tā saka Dievs Tas Kungs, kas pulcina Israēla izklīdinātos. "Es pievienošu vēl vairāk tiem, kas jau ir sapulcināti."

svētdiena, 2014. gada 2. februāris

2.Kor.4:16

Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas.

Jes.46:4

Līdz jūsu vecuma dienām Es palikšu tas pats, Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksit sirmi. To Es darīju līdz šim, un arī turpmāk Es to jums darīšu, Es jūs nesīšu un jūs izglābšu.

sestdiena, 2014. gada 1. februāris

Atkl.7:9–10

Pēc tam es redzēju, un raugi: liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās un sauca skaņā balsī: "Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā, un Jēram."

Ps.82:8

Celies, ak, Dievs, tiesā zemi, jo Tu esi Tas Kungs, kas manto visas tautas!