piektdiena, 2023. gada 31. marts

Soģ.3:9

Israēla bērni brēca uz To Kungu, un Tas Kungs Israēla bērniem cēla pestītāju, kas tos izpestīja.