pirmdiena, 2022. gada 17. janvāris

Ef.5:18-19

Topiet piepildīti ar Garu, runādami savā starpā slavas dziesmās un pateicības dziesmās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavu dodami Tam Kungam savās sirdīs.