svētdiena, 2020. gada 9. augusts

2.Tes.3:1–3

Lūdziet par mums, lai Tā Kunga vārds turpina savu gaitu un top godāts, tā kā arī pie jums, un lai mēs topam atpestīti no tiem netikliem un ļauniem cilvēkiem; jo ticība netīk visiem. Bet uzticīgs ir Tas Kungs, kas jūs stiprinās un pasargās no tā ļauna.