ceturtdiena, 2020. gada 30. aprīlis

1.Jņ.3:21-22

Mīļie, ja mūsu sirds mūs nepazudina, tad mums ir drošība pie Dieva. Un ko vien mēs lūdzam, to no Viņa dabūjam, jo mēs turam Viņa baušļus un darām, kas Viņa priekšā ir patīkams.

Ps.73:1

Tiešām, Dievs ir Israēla labums, tiem, kam sirdis ir šķīstas.

trešdiena, 2020. gada 29. aprīlis

Rom.12:11

Esiet dedzīgi garā, kalpojiet Tam Kungam.

Sal.māc.9:10

Visu, ko tava roka atrod, kas jādara, to dari tikuši (ar visu spēku).

otrdiena, 2020. gada 28. aprīlis

1.Kor.9:24

Skrieniet tā, ka jūs goda maksu dabūjiet.

1.Lku.22:19

Dzenaties ar savu sirdi un ar savu dvēseli meklēt To Kungu, savu Dievu.

pirmdiena, 2020. gada 27. aprīlis

Rom.8:15

Jūs neesat dabūjuši kalpošanas garu, ka jums atkal jābīstas, bet jūs esat dabūjuši dievbērnības Garu, caur ko mēs saucam: Abba, Tēvs.

1.Moz.3:8

Ādams un viņa sieva paslēpās priekš Dieva Tā Kunga apakš kokiem dārzā.

svētdiena, 2020. gada 26. aprīlis

Mk.5:22-24

Tad nāca viens no tiem baznīcas priekšniekiem, Jaīrus ar vārdu; un Jēzu redzēdams, tas krita Viņam pie kājām, un Viņu ļoti lūdza sacīdams: mana meitiņa guļ uz nāvi; lūdzams nāc un uzliec tai rokas, ka viņa top vesela un dzīvo. Un Viņš ar to nogāja.

Jon.2:3

Es piesaucu To Kungu savās bēdās, un viņš man atbildēja.

sestdiena, 2020. gada 25. aprīlis

Jņ.15:10-11

Ja jūs Manus baušļus turēsiet, tad jūs paliksiet iekš Manas mīlestības, itin kā Es Sava Tēva baušļus esmu turējis un palieku iekš Viņa mīlestības. To Es jums esmu runājis, lai Mans prieks paliek iekš jums, un jūsu prieks top pilnīgs.

5.Moz.30:9

Tas Kungs atkal par tevi priecāsies, tev par labu, itin kā Viņš priecājies par taviem tēviem.

piektdiena, 2020. gada 24. aprīlis

1.Kor.1:9

Dievs ir uzticīgs, caur ko jūs esat aicināti pie Viņa Dēla Jēzus Kristus, mūsu Kunga, biedrības.

Jer.14:21

Neatmet mūs Tava Vārda dēļ, neiznīcini Savu derību ar mums.

ceturtdiena, 2020. gada 23. aprīlis

Ebr.10:35

Neatmetiet savu sirds drošību, jo tai ir liela alga.

Jes.44:21

Es tevi esmu radījis, tu esi Mans kalps, Israēl, neaizmirsti Mani.

trešdiena, 2020. gada 22. aprīlis

Gal.3:26

Jūs visnotaļ esat Dieva bērni caur to ticību iekš Kristus Jēzus.

Ec.16:8

Es nācu ar tevi derībā, saka Tas Kungs Dievs, un tu Man piederēji.

otrdiena, 2020. gada 21. aprīlis

1.Kor.16:13

Esiet modrīgi, stāviet ticībā, turaties kā vīri, esiet stipri.

Dan.6:24

Ķēniņš pavēlēja Daniēli no bedres izvilkt; un kad Daniēls no bedres tapa izvilkts, tad nekādas vainas pie viņa neatrada, tāpēc ka viņš savam Dievam bija uzticējis.

pirmdiena, 2020. gada 20. aprīlis

Rom.6:22

Tagad, kad jūs no grēka esat atsvabināti un Dievam kalpojat, tad jums ir savs auglis, ka paliekat svēti; bet tas gals ir mūžīga dzīvošana.

1.Moz.18:19

Es to esmu atzinis, lai viņš saviem bērniem un savam namam pēc sevis pavēl sargāt Tā Kunga ceļu, darot, kas taisnība un kas tiesa, ka Tas Kungs liktu nākt uz Ābrahāmu, ko Viņš tam runājis.

svētdiena, 2020. gada 19. aprīlis

Lk.12:32

Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēva žēlīgais prāts ir, jums dot to valstību.

5.Moz.32:10

Tas Kungs Savu tautu pasargāja, kā Savu acs raugu.

sestdiena, 2020. gada 18. aprīlis

Tit.2:14

Jēzus Kristus par mums ir nodevies, ka mūs atpirktu no visas netaisnības un šķīstītu Sev pašam īpašus ļaudis, kas čakli dzītos uz labiem darbiem.

Jer.8:7

Stārķis apakš debess zin savus laikus, un ūbele un dzērve un bezdelīga ņem vērā savu atnākšanas laiku, bet mani ļaudis neatzīst Tā Kunga tiesu.

piektdiena, 2020. gada 17. aprīlis

2.Tim.4:18

Tas Kungs mani izraus no ikviena ļauna darba un izglābs uz savu Debesu valstību.

Ps.71:3

Esi man par patvērumu, kur es varu dzīvot, kur vienmēr varu bēgt. Tu esi solījis, mani atpestīt.

ceturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis

1.Kor.2:12

Mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to Garu, kas ir no Dieva, lai zinām, ko Dievs mums ir dāvinājis.

Jes.5:21

Ak vai, tiem, kas gudri savās acīs un prātīgi pēc pašu prāta!

trešdiena, 2020. gada 15. aprīlis

2.Kor.6:4, 10

Ikkatrā lietā mēs sevi pašus darām pieņēmīgus, tā kā Dieva kalpi: iekš daudz paciešanām, iekš bēdām, iekš spaidīšanām, iekš bailībām. Tā kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi, tā kā nabagi, bet darīdami daudz bagātus, tā kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas.

5.Moz.2:7

Tas Kungs, tavs Dievs, ir bijis ar tevi; nekā tev nav trūcis.

otrdiena, 2020. gada 14. aprīlis

1.Pēt.1:3

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas pēc Savas lielās apžēlošanas mūs atdzemdinājis uz dzīvu cerību caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem.

Jes.51:5

Mana taisnība ir tuvu klāt, Mana pestīšana parādās, un Mans elkonis sodīs tautas.

pirmdiena, 2020. gada 13. aprīlis

Mt.28:5, 7

Tas eņģelis uzrunāja un uz tām sievām sacīja: “Ejat steigšus un sakāt Viņa mācekļiem, ka Viņš no miroņiem ir augšāmcēlies; un redzi, Viņš noies jūsu priekšā uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsiet.”

1.Moz.32:2

Jēkabs gāja savu ceļu, un Dieva eņģeļi to sastapa.

svētdiena, 2020. gada 12. aprīlis

Mk.16:2-3

Pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, Marija Madaļa un Marija, Jēkaba māte, un Salome nāca pie kapa, un runāja savā starpā: “Kas mums to akmeni novels no kapa durvīm?”

Jes.60:2

Redzi, tumsība apklāj zemi un krēslība ļaudis, bet pār tevi uzlēks Tas Kungs, un Viņa godība pār tevi rādīsies.

sestdiena, 2020. gada 11. aprīlis

1.Pēt.2:24

Kristus mūsu grēkus Pats ir nesis Savā miesā pie tā koka, ka mēs, no grēkiem vaļā tikuši, taisnībai dzīvotu.

Jer.14:7

Ak Kungs, jebšu mūsu noziegumi liecina pret mums, tomēr palīdzi Tava Vārda dēļ.

piektdiena, 2020. gada 10. aprīlis

1.Pēt.2:24-25

Caur Viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jo jūs bijāt tā kā avis, kas maldās, bet tagad jūs esat atgriezti pie savu dvēseļu gana un bīskapa.

Ps.112:1

Svētīgs ir tas vīrs, kas To Kungu bīstas, kam pie Viņa baušļiem labs prāts.

ceturtdiena, 2020. gada 9. aprīlis

Mk.14:26

To pateicības dziesmu dziedājuši, tie izgāja uz Eļļas kalnu.

Cah.8:21

Ejam pielūgt To Kungu un meklēt To Kungu Cebaot, - arī es iešu.

trešdiena, 2020. gada 8. aprīlis

Jņ.16:20

Jūsu noskumšana paliks par prieku.

Ps.51:14

Atdod man atkal savas pestīšanas prieku, un uzturi mani ar labprātīgu garu.

otrdiena, 2020. gada 7. aprīlis

Mk.4:40

Jēzus uz mācekļiem sacīja: kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības?

Cef.3:15

Tas Kungs, Izraēla ķēniņš, ir tavā vidū, ļaunuma tu vairs neredzēsi.

pirmdiena, 2020. gada 6. aprīlis

Jņ.18:37

Es tāpēc esmu dzimis un tāpēc pasaulē nācis, ka Man būs patiesību apliecināt. Ikviens, kas ir no patiesības, dzird Manu balsi.

Hoz.8:12

Es tam uzrakstīju lielu pulku savu baušļu, bet tie tapa turēti kā sveša lieta.

svētdiena, 2020. gada 5. aprīlis

Jņ.12:12-13

Liels ļaužu pulks uz svētkiem nācis, dzirdēdams, ka Jēzus nākot uz Jeruzālemi, ņēma zarus no palmu kokiem un izgāja Viņam pretī un kliedza: “Ozianna, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā, tas Israēla Ķēniņš.”

Ps.68:27

Teiciet Dievu, To Kungu.

sestdiena, 2020. gada 4. aprīlis

Rom.1:20

Dieva neredzamā būšana no pasaules radīšanas pie tiem darbiem top nomanīta un ieraudzīta, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievība, tā ka tie nevar aizbildināties.

Ps.115:2.3

Kāpēc pagāniem būs sacīt: kur nu ir viņu Dievs? Bet mūsu Dievs ir debesīs; visu, ko Viņš grib, to Viņš dara.

piektdiena, 2020. gada 3. aprīlis

Ef.5:8-9

Staigājiet kā gaismas bērni, jo gaismas auglis ir visāda labprātība un taisnība un patiesība.

Ps.89:16

Svētīgi tie ļaudis, kas māk gavilēt; ak Kungs, tie staigā Tava vaiga gaišumā.

ceturtdiena, 2020. gada 2. aprīlis

Lk.2:28-30

Jēzus bērnu uz savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja: “Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis Tavu pestīšanu redzējušas.*

Ps.71:17

Ak Dievs, Tu mani esi mācījis no manas jaunības; un līdz šim es pasludināju Tavus brīnumus.

trešdiena, 2020. gada 1. aprīlis

Jņ.16:22

Jūs tagad esat noskumuši, bet Es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds līksmosies, un jūsu prieku neviens no jums neatņems. Un tanī dienā jūs Man nenieka nejautāsiet.

Jes.65:19

Es līksmošos par Saviem ļaudīm, un tur vairs netaps dzirdēta ne raudāšanas balss, ne kaukšanas balss.