svētdiena, 2017. gada 10. septembris

2.Tes.3:16

Pats miera Kungs lai jums dod mieru vienumēr un visādos veidos! Mūsu Kungs lai ir ar jums visiem!