pirmdiena, 2012. gada 8. oktobris

5.Moz.28:1, 6

Kad tu klausīdams klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsi, un turēsi visus Viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tad Tas Kungs, tavs Dievs, tevi jo augstu cels pār visām zemes tautām un svētīts tu būsi ieiedams, un svētīts tu būsi iziedams.