svētdiena, 2012. gada 21. oktobris

2.Moz.32:26

Mozus nostājās nometnes vārtos un sacīja: "Ikviens, kas grib piederēt Tam Kungam, lai nāk pie manis!"