ceturtdiena, 2019. gada 31. oktobris

1.Jņ.4:14

Mēs esam redzējuši un apliecinājam, ka Tas Tēvs To Dēlu ir sūtījis par pasaules Pestītāju.

Ps.105:1

Pateiciet Tam Kungam, piesauciet viņa vārdu, dariet zināmus starp tiem ļaudīm viņa darbus.

trešdiena, 2019. gada 30. oktobris

Mt.14:19-20

Jēzus ņēma tās piecas maizes un divas zivis, skatījās uz debesīm, pateicās un pārlauzis deva Saviem mācekļiem tās maizes, un tie mācekļi tiem ļaužu pulkiem. Un visi tie ēda un paēda.

Ps.105:5

Pieminiet viņa brīnumus, ko viņš ir darījis, viņa brīnuma darbus un viņa mutes tiesas.

otrdiena, 2019. gada 29. oktobris

Mt.6:24

Neviens diviem kungiem nevar kalpot; jo tas vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb tas vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai.

Jon.2:9

Kas turas pie viltīgas nelietības tie zaudē savu žēlastību.

pirmdiena, 2019. gada 28. oktobris

Mt.5:16

Lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Dan.11:32

Tie ļaudis, kas savu Dievu pazīst, stipri rādīsies, un tiem izdosies.

svētdiena, 2019. gada 27. oktobris

2.Kor.4:10

Mēs arvien Tā Kunga Jēzus miršanu visur līdz nesam savās miesās, lai arī Jēzus dzīvība mūsu miesās parādās.

1.Sam.2:7

Tas Kungs dara nabagu un dara bagātu, viņš pazemo un paaugstina.

sestdiena, 2019. gada 26. oktobris

Rom.3:30

Viens Dievs ir, kas taisno apgraizījumu no ticības un priekšādu caur ticību.

5.Moz.14:2

Tu esi svēta tauta Tam Kungam, savam Dievam, un Tas Kungs tevi ir izredzējis, ka tu viņam esi īpaša tauta no visām tautām, kas virs zemes.

piektdiena, 2019. gada 25. oktobris

Rom.11:36

No Viņa un caur Viņu un uz Viņu ir visas lietas. Viņam lai ir gods mūžīgi! Āmen.

Īj.37:5

Dievs dara lielas lietas, ko neizprotam.

ceturtdiena, 2019. gada 24. oktobris

1.Jņ.5:4

Šī pati ir tā uzvarēšana, kas pasauli uzvar, (proti) mūsu ticība.

Ps.66:12

Mēs bijām nākuši ugunī un ūdenī, bet tu mūs esi izvedis pie atspirgšanas.

trešdiena, 2019. gada 23. oktobris

Jēk.1:21

Noliekat visu nešķīstību un blēdību un pieņemat ar lēnprātību to iekš jums iedēstīto vārdu, kas jūsu dvēseles var darīt svētas.

Hoz.12:7

Tu tad atgriezies pie sava Dieva, pasargi žēlastību un tiesu un gaidi bez mitēšanās uz savu Dievu.

otrdiena, 2019. gada 22. oktobris

Rom.14:19

Dzenamies, kas der mieram un uztaisīšanai jūsu starpā.

1.Ķēn.18:30

Elija sacīja uz visiem ļaudīm: nāciet šurp pie manis. Tad visi ļaudis pie tā piegāja, un viņš uztaisīja atkal Tā Kunga altāri, kas bija salauzts.

pirmdiena, 2019. gada 21. oktobris

Fil.2:3-4

Pazemīgi turēdami cits citu augstāku par sevi pašu. Nevienam nebūs raudzīt uz to, kas pašam der, bet ikviens lai rauga arī uz to, kas der citiem.

Ec.34:2

Vai Izraēla ganiem, kas sevi pašus gana! Vai ganiem nebūs avis ganīt?

svētdiena, 2019. gada 20. oktobris

Rom.9:16

Tas nav ne no cilvēka gribēšanas, ne no cilvēka skriešanas, bet no Dieva apžēlošanās.

Jer.32:40

Es ar tiem derēšu mūžīgu derību, ka es negribu mitēties labu darīt, un es savu bijāšanu viņiem došu sirdī, ka tie no manis neatkāpjās.

sestdiena, 2019. gada 19. oktobris

Jņ.17:15

Es nelūdzu, ka Tu tos atņemtu no pasaules, bet ka Tu tos pasargātu no tā ļaunā.

Ps.9:20

Celies, ak Kungs, ka cilvēki nepārvar.

piektdiena, 2019. gada 18. oktobris

Rom.14:17

Jo Dieva valstība nav ēdiens un dzēriens, bet taisnība un miers un prieks iekš Svētā Gara.

Sal.pam.21:21

Kas dzenās pēc taisnības un apžēlošanas, atradīs dzīvību, taisnību un godu.

ceturtdiena, 2019. gada 17. oktobris

Mt.7:12

Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem. Jo šī ir tā bauslība un tie pravieši.

3.Moz.25:14

Ja tu ko pārdosi savam tuvākam, vai no sava tuvākā rokas ko pirksi, tad viens otram pāri nedariet.

trešdiena, 2019. gada 16. oktobris

Mt.9:9

Jēzus redzēja vienu cilvēku pie muitas būdas sēžam, vārdā Matteu (jeb: Levi), un uz to sacīja: nāc Man pakaļ. Un tas cēlās un gāja Viņam pakaļ.

1.Moz.24:56

Neaizkavējiet mani, Tas Kungs manam ceļam licis labi izdoties.

otrdiena, 2019. gada 15. oktobris

Fil.2:9

Dievs Kristu Jēzu varen ir paaugstinājis un viņam dāvinājis vārdu, kas iet pār visiem vārdiem.

Jes.49:6

Es tevi arī pagāniem esmu iecēlis par gaišumu, ka tu esi mana pestīšana līdz pasaules galiem.

pirmdiena, 2019. gada 14. oktobris

Rom.8:1

Tad nu nav nekādas pazudināšanas tiem, kas ir iekš Kristus Jēzus.

Ec.36:29

Es jūs atpestīšu no visas jūsu nešķīstības.

svētdiena, 2019. gada 13. oktobris

Jēk.3:17

Tā gudrība, kas ir no augšienes, papriekš ir šķīsta, pēc tam mierīga, lēna, paklausīga, pilna apžēlošanas un labu augļu, taisna un bez liekulības.

Dan.2:21

Viņš gudriem dod gudrību un saprašanu prātīgiem.

sestdiena, 2019. gada 12. oktobris

Lk.8:25

Jēzus uz mācekļiem sacīja: kur ir jūsu ticība? Bet tie bīdamies brīnījās savā starpā sacīdami: kas Tas tāds, ka Viņš arī vējiem un ūdeņiem pavēl, un tie Viņam paklausa.

Ps.93:4

Upes paceļ, ak Kungs, upes paceļ savu kaukšanu, upes paceļ savu krākšanu.

piektdiena, 2019. gada 11. oktobris

2.Kor.3:5

Mēs esam derīgi, tas ir no Dieva.

Jes.31:1

Vai tiem, kas paļaujas uz zirgiem un cerē uz ratiem, tāpēc ka to ir daudz, un To Kungu nemeklē.

ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris

Jūd.1:22

Citus pārmāciet, kas ir šaubīgi.

Hoz.14:5

Es dziedināšu viņu atkāpšanos, es tos mīlēšu ar labu prātu.

trešdiena, 2019. gada 9. oktobris

Ef.5:20

Pateikdami vienmēr par visu Dievam un Tam Tēvam iekš mūsu Kunga Jēzus Kristus vārda.

1.Moz.35:3

Ceļamies un ejam uz Bēteli, un tur es taisīšu altāri tam stipram Dievam, kas mani paklausījis bēdu dienā un pie manis bijis tai ceļā, ko esmu staigājis.

otrdiena, 2019. gada 8. oktobris

Lk.15:8

Jeb ja kādai sievai ir desmit graši un viens tai nozūd, vai tā neiededzina sveci un nemēž namu, rūpīgi meklēdama, kamēr to atrod?

Ps.34:5

Kad šis bēdīgais sauca, tad Tas Kungs klausīja un to izpestīja no visām viņa bēdām.

pirmdiena, 2019. gada 7. oktobris

2.Kor.1:10

Uz Viņu ceram, ka tas mūs arī vēl izraus.

2.Sam.22:2

Tas Kungs ir mans akmens kalns un mana pils un mans glābējs.

svētdiena, 2019. gada 6. oktobris

Fil.4:9

Ko jūs arī esat mācījušies un dabūjuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to dariet; tad tas miera Dievs būs ar jums.

Hag.2:9

Šai vietai es došu mieru, saka Tas Kungs Cebaots.

sestdiena, 2019. gada 5. oktobris

Mt.20:16

Tā tie pēdējie taps tie pirmie, un tie pirmie tie pēdējie.

Jes.46:10

Mans padoms pastāvēs, un es darīšu visu, kas man patīk.

piektdiena, 2019. gada 4. oktobris

2.Kor.12:9

Tad nu jo labāki lielīšos ar savu nespēcību, lai Kristus spēks pie manis mājo.

2.Lku.14:10

Kungs, neviena nav kā tu, kas var palīdzēt nespēcīgam pret stipro.

ceturtdiena, 2019. gada 3. oktobris

Mt.6:13

Jo Tev pieder tā valstība un tas spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Dan.2:44

Tas debesu Dievs uzcels valstību, kas mūžīgi netaps izpostīta.

trešdiena, 2019. gada 2. oktobris

1.Kor.13:7

Mīlestība panes visu.

Īj.2:11, 13

Kad nu Ijaba trīs draugi dzirdēja visu šo nelaimi, kas viņam bija uzgājusi. Tā tie pie viņa sēdēja zemē septiņas dienas un septiņas naktis, un neviens uz to nerunāja ne vārda; jo tie redzēja, ka tās sāpes bija ļoti lielas.

otrdiena, 2019. gada 1. oktobris

Fil.4:13

Es spēju visas lietas iekš Tā, kas mani dara spēcīgu.

Ps.56:12

Es paļaujos uz Dievu, es nebīšos; ko cilvēki man var darīt?