pirmdiena, 2011. gada 23. maijs

Ap.d.1:8

Jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki.